GESTIÓ EMPRESARIAL
Curs per a elaborar un pla d'empresa agrària
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d'empresa, en què s'analitzi, es valori i es defineixi l'estratègia de negoci que cal seguir amb l'objectiu de conèixer quines garanties d'èxit ofereix l'activitat agrària que es pretén desenvolupar.
Aquest curs, juntament amb altres, conformen un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon.
Per accedir al curs, els alumnes hauran d'utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer (versió 6 o posterior), del programa Microsoft Excel (versió 2003 o posterior) i connexió a Internet.
Els alumnes que no disposin d'aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l'aula d'informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DAAM.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Entendre, conèixer i tenir les eines bàsiques per poder elaborar el seu propi pla d'empresa.
 • Analitzar, valorar i definir una estratègia de negoci amb la qual incorporar-se a l'activitat agrària.
Continguts

El curs està estructurat en dos blocs:

1.El pla d'empresa: conceptes previs

 1. Què és un pla d'empresa?
 2. Per a què serveix?
 3. Estructura
 4. Com s'elabora?

2.Elaboració d'un pla d'empresa

 1. Identificació projecte i persona emprenedora
 2. Pla de màrqueting
 3. Pla de producció o d'operacions
 4. Pla de recursos humans
 5. Pla jurídic fiscal
 6. Pla econòmic-financer
 7. Annexos del pla d'empresa
Durada
30 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat