GESTIÓ DE L'EMPRESA
Tasques per a la gestió de l'empresa
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest bloc, els estudiants puguin:
 • Conèixer què és la comptabilitat i els comptes anuals d'una empresa.
 • Reconèixer les masses patrimonials i els elements del Balanç de situació.
 • Avaluar el resultat econòmic d'una empresa a partir del seu Compte de resultats.
 • Interpretar la situació econòmica i financera d'una empresa a partir de la seva Memòria.
 • Saber fer una anàlisi raonada de les fortaleses/debilitats economico financeres de l'empresa i aplicar, si cal, mesures correctores d'acord amb els resultats.
 • Conèixer les opcions més habituals de finançament, els requeriments i les condicions de cada una d'elles.
 • Avaluar les necessitats de finançament de l'empresa i les seves conseqüències.
 • Negociar amb l'entitat financera, argumentant la necessitat de finançament en base al pla de finançament i als estats comptables de l'empresa.
 • Identificar els conceptes de màrqueting estratègic i de màrqueting operatiu.
 • Diferenciar els elements i eines bàsiques que componen el màrqueting.
 • Aprendre a realitzar el pla de màrqueting de la teva empresa.
Continguts

El bloc està estructurat en quatre tasques:

 • Tasca 1: Coneix la comptabilitat.
 • Tasca 2: Interpreta la comptabilitat.
 • Tasca 3: Sol·licitar i saber justificar el finançament exterior, amb els bancs o amb altres alternatives.
 • Tasca 4. Principis de màrqueting.
   
Durada
32 h
Cost de la inscripció
54 €

*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat