GESTIÓ DE L'EMPRESA
Tasques per a la gestió de l'empresa
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest bloc, els estudiants puguin:
 • Conèixer què és la comptabilitat i els comptes anuals d'una empresa.
 • Reconèixer les masses patrimonials i els elements del Balanç de situació.
 • Avaluar el resultat econòmic d'una empresa a partir del seu Compte de resultats.
 • Interpretar la situació econòmica i financera d'una empresa a partir de la seva Memòria.
 • Saber fer una anàlisi raonada de les fortaleses/debilitats financeres de l'empresa i aplicar, si cal, mesures correctores d'acord amb els resultats.
 • Conèixer les opcions més habituals de finançament, els requeriments i les condicions de cada una d'elles.
 • Avaluar les necessitats de finançament de l'empresa i les seves conseqüències.
 • Negociar amb l'entitat financera, argumentant la necessitat de finançament en base al pla de finançament i als estats comptables de l'empresa.
 • Identificar els conceptes de màrqueting estratègic i de màrqueting operatiu.
 • Diferenciar els elements i eines bàsiques que componen el màrqueting.
 • Aprendre a realitzar el pla de màrqueting de la teva empresa.
Continguts

El bloc està estructurat en quatre tasques:

 • Tasca 1: Coneix la comptabilitat.
 • Tasca 2: Interpreta la comptabilitat.
 • Tasca 3: Sol·licitar i saber justificar el finançament exterior, amb els bancs o amb altres alternatives.
 • Tasca 4. Principis de màrqueting.
   
Durada
32 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 54 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat