FORMACIÓ EN OBERT PER A VETERINARIS

Curs per a habilitar veterinaris per a realitzar atestacions sanitàries per a productes destinats a l’alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) amb destí l’exportació.

 

  Prova per a l’habilitació de veterinaris
  Propera convocatòria a determinar
Informació: segram.daam@gencat.cat 

 

Curs d'habilitació de veterinaris

L’exportació de productes destinats a l’alimentació animal així com de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) esdevé una activitat fonamental en el sector de l’alimentació animal a Catalunya.
 
El Reial Decret 993/2014, de 28 de novembre, pel que s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació, fixa els següents conceptes:
  • Atestació sanitària: Certificació veterinària, realitzada per un agent certificador, del compliment d'alguns o tots els requisits exigits per a una exportació determinada, emesa amb destinació al Servei d'Inspecció Veterinària en Frontera que partint d'ella podrà emetre el certificat veterinari d'exportació corresponent o la declaració de no intervenció.
  • Agent certificador: Funcionari dels Serveis veterinaris oficials de les comunitats autònomes entre les funcions de les quals figura la realització d'atestacions sanitàries; o, en el seu cas, veterinari autoritzat o habilitat per a la realització d'atestacions sanitàries, amb les limitacions que l'autoritat competent consideri necessàries.
En aplicació de l’esmentat RD i per tal de facilitar el tràmit que els operadors d’alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) han de fer davant l’Administració, el Departament  habilitarà els veterinaris per tal que puguin emetre l’atestació sanitària corresponent que inclogui tots aquells requisits exigits per a una determinada exportació. (excepte aquells que corresponen a actuacions de control oficial). 
 
El RD exclou la possibilitat que els organismes independents de control (empreses certificadores) emetin atestacions sanitàries ja que el seu àmbit d’aplicació, en el marc d’aquest RD, és el de l’exportació de productes destinats a consum humà i, a més, han d’estar acreditades per ENAC. Tanmateix, sí poden estar habilitats veterinaris col·legiats que treballin per a aquests organismes, a títol personal.
 
Els veterinaris han d’acreditar la seva condició de llicenciat en veterinària/grau en veterinària en el moment de la inscripció a l’examen.
 

Des del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera (SAASPR) es posa en marxa un curs per a aquells veterinaris interessats en ser habilitats per a realitzar atestacions sanitàries per a productes destinats a l’alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) amb destí l’exportació.

El curs és obert a qualsevol veterinari col·legiat i per accedir-hi s’ha d’estar registrat al portal RuralCat. Cada aspirant podrà preparar-se els temes lliurement i tant les convocatòries com els llocs de realització de l’examen, es publicaran amb suficient antelació.

Per a més informacio podeu consultar la fitxa del curs i en cas de necessitat de resoldre qualsevol aclariment referent al temari es pot contactar amb el SAASPR a través del correu electrònic segram.daam@gencat.cat .

Navegadors recomanats per al correcte accés al curs d'Habilitació de Veterinaris