AJUTS | 12/07/2022  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per a la redacció de projectes destinats a minimitzar el risc d'inundacions en zona urbana a Catalunya

Aquesta línia de subvencions agilitzarà els tràmits d’execució d’obres en les futures ordres de subvenció destinades a l’execució de mesures per a minimitzar els riscos d’inundació.

L'objectiu dels projectes haurà de ser la prevenció i protecció de zones urbanes o d'altres activitats econòmiques.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha convocat la línia d’ajuts per a la redacció de projectes, a càrrec dels ens locals, amb l’objectiu de minimitzar el risc d’inundacions en zona urbana a tot Catalunya (tant a les conques internes com a les intercomunitàries). Aquestes subvencions, amb una dotació prevista d’1,5 milions d’euros, faran possible que en futures línies d’ajuts per a l’execució d’actuacions per a minimitzar el risc d’inundacions només s’accepti com a documentació vàlida els projectes constructius, agilitzant els terminis d’execució de les obres. Es disposa fins el 30 de setembre de 2022 per a presentar la sol·licitud.

Aquests projectes també jugaran un paper essencial a l’hora de proporcionar a l’Agència informació sobre els riscos d’inundabilitat necessària per elaborar i informar l’avaluació preliminar dels riscos d’inundació i els mapes de perillositat i risc d’inundacions.

Seran objecte de la subvenció la redacció de projectes que tinguin com a objectiu la prevenció i protecció de zones urbanes o d'altres activitats econòmiques, a través d’actuacions de protecció, estabilització de la llera, basses de laminació, recuperació de la capacitat hidràulica, entre d’altres.

L’import de la subvenció es determinarà en funció de la població censada del nucli beneficiat, aplicant els següents percentatges a l’import subvencionable:

  1. 80% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o inferior a 5.000 habitants.
  2. 75% del valor subvencionable quan la població censada actual és d’entre 5.001 i 20.000 habitants.
  3. 70% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o superior a 20.001 habitants.

No es podran atorgar més de 80.000 euros per sol·licitud, ni més de 120.000 euros per municipi i les actuacions hauran de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i evitar el deteriorament de les masses d'aigua. El termini màxim per a la presentació del projecte constructiu i de la documentació justificativa de la despesa realitzada és de 12 mesos a comptar de l'endemà de la data de la publicació de la resolució d'atorgament.

Font: DACC