SANITAT VEGETAL | 02/08/2022  Ruralcat

Es posa en marxa un pla d'acció que permetrà assolir un ús més sostenible de productes fitosanitaris a Catalunya

Aquest pla recull i dona forma a una sèrie d’actuacions que ja s’estaven portant a terme en la gestió integrada de plagues i ús d’alternatives a la lluita química i avançar cap a una agricultura més sostenible.

Vetllar per la salut de les plantes és imprescindible per assegurar la seguretat alimentària, protegir el medi ambient i la biodiversitat i impulsar el desenvolupament econòmic.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té en marxa un Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya 2022-2030. El document recull i dona forma a una sèrie d’actuacions incloses en el nou marc europeu de millora de la sostenibilitat en la producció agrícola.

El nou Pla té com a objectiu optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l’assessorament tècnic en gestió integrada de plagues per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris. La gestió integrada de plagues (GIP) és l’examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i posterior integració de mesures adequades per evitar el desenvolupament de poblacions d’organismes nocius i mantenir l’ús de productes fitosanitaris i altres formes d’intervenció en nivells que estiguin econòmicament i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i el medi ambient. La gestió integrada de plagues posa èmfasi a aconseguir el desenvolupament de cultius sans amb la mínima alteració possible dels agroecosistemes i en la promoció dels mecanismes naturals de control de plagues.

A Catalunya tenim 120 associacions de defensa vegetal (ADV), que són agrupacions d’agricultors que tenen l’objectiu de col·laborar per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals d’acord amb els principis de la GIP.

El Departament fa temps que està treballant per assolir aquest ús més sostenible dels productes fitosanitaris, perquè la sanitat vegetal és part imprescindible del concepte d’Una sola salut o One Health. Això fa referència al fet que la salut humana, la salut ambiental i la sanitat animal són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en els quals coexisteixen.

Per assolir els objectius fixats, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural treballarà en set eixos diferents d’actuació:

-Prevenció de plagues

Aquest eix engloba les accions de prevenció pel que fa a la introducció i propagació de noves plagues a Catalunya, a més de donar suport a l’agricultor per fer una prevenció de les plagues existents.

-Formació

S’hi emmarquen les accions encaminades a la formació inicial i complementària dels usuaris de productes fitosanitaris i les persones tècniques assessores en gestió integrada de plagues, de manera que els usuaris professionals, distribuïdors i assessors adquireixin un coneixement suficient de les matèries.

-Innovació

Es recullen les accions que generen coneixement en el camp de l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i la gestió integrada de plagues per tal d’avançar cap a una agricultura sostenible.

-Assessorament en gestió integrada de plagues (GIP)

Són una sèrie d’accions dirigides a impulsar les entitats que intervenen en l’assessorament directe als agricultors: agrupacions de defensa vegetal i de cooperatives, empreses o entitats agrícoles que fomenten la coordinació amb l’Administració, per tal de generar sinèrgies i millorar l’eficàcia de l’assessorament.

-Foment de la implementació i la consolidació de la GIP

Dins d’aquest eix es vol crear una taula per coordinar la innovació i la recerca, impulsar grups de treball d’experts per a cultius i promoure i millorar la informació disponible sobre la gestió integrada de plagues; també s’ocuparà de promoure les tècniques alternatives a la lluita química.

-Controls oficials de l’ús i la comercialització de productes fitosanitaris

Optimitzar l’execució del Programa de control oficial de la comercialització de productes fitosanitaris i adaptar-se als nous requeriments normatius és un dels objectius que s’emmarquen en aquest eix.

-Reducció del risc derivat de l’ús de productes fitosanitaris en espais verds

Els espais utilitzats pel públic en general i els camps d’esport són considerats zones específiques, i l’autoritat competent ha de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de fitosanitaris, amb l’adopció de mesures adequades de gestió del risc i concedint prioritat a l’ús de productes de baix risc.

Font: DACC