SOSTENIBILITAT | 10/08/2022  Ruralcat

S’aprova el conveni de col·laboració per a l’execució de la segona fase del programa de millora de l’eficiència i sostenibilitat en regadius

L’objectiu és portar a terme inversions en modernització de regadius sostenibles per fomentar l’estalvi d’aigua i la millora de l’eficiència i la sostenibilitat energètica en els sistemes de regadius.

En total, està previst que entre 2021 i 2023 es transfereixin 1.126 milions d’euros per portar a terme aquestes inversions.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i la Societat Estatal d’Infraestructures Agràries (SEIASA) han signat un conveni de col·laboració per a l’execució de la segona fase del programa de millora de l’eficiència i sostenibilitat en regadius inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).  El component del PRTR que gestiona el MAPA té entre les seves prioritats la modernització del regadiu, capítol al qual destina el 53.5% del seu pressupost total. 

L’objectiu és portar a terme inversions en modernització de regadius sostenibles per fomentar l’estalvi d’aigua i la millora de l’eficiència i la sostenibilitat energètica en els sistemes de regadius. En total, està previst que entre 2021 i 2023 es transfereixin 1.126 milions d’euros per portar a terme aquestes inversions. Concretament, 250 milions d’euros el 2021, 303 milions d’euros durant aquest 2022 i 563 milions d’euros pel 2023. Concretament, el conveni signat fa referència a la partida de 303 milions d’euros assignada pel 2022.  

A Catalunya s’han seleccionat 4 actuacions de millora del regadiu, dues a Girona i dues més a Lleida: el Projecte de modernització integral de les comunitats de regants Vincamet-Vilaró, Litera-Persió, Serós, Llitera-Vincamet i Serrabris Mont-Fret en els termes municipals de Fraga, Aitona i Serós (Osca i Lleida), el Projecte de millora de l’eficiència hídrica i automatització en les comunitats de regants dels canals d’Urgell (Lleida), la millora i modernització de la xarxa de distribució de la comunitat de regants del Rec del Molí de Pals (Girona) i l’Acondicionament i millora del Rec d’Albons (Girona).   

SEIASA aportarà els projectes d’obra i s’encarregarà de l’execució d’aquests. A més, també farà el seguiment ambiental, com a mínim de forma mensual, durant el termini d’execució de l’obra. La redacció dels projectes inicials haurà de comptar amb l’autorització del Ministeri d’Agricultura. Per la seva banda, el Ministeri s’encarregarà de l’autorització per a la redacció dels projectes inicials i les possibles modificacions, l’aprovació tècnica i definitiva dels projectes, la inspecció i control de l’execució de les obres o el seguiment financer de l’execució dels treballs, entre d’altres. A més, també haurà de transferir els fons necessaris per a finançar les obres encarregades a SEIASA.  

Un cop fetes les actuacions de millora, es tindran en compte els següents indicadors per avaluar les obres portades a terme: el volum d’aigua utilitzat després de la modernització mesurat en termes d’eficiència hídrica, el consum d’energia i/o eficiència energètica de la infraestructura després de la modernització, el consum d’aigües no convencionals, la concentració de NO3 en el punt de la xarxa de seguiment de l’estat d’aigües subterrànies més representatiu de la zona, la superfície de rec controlada i gestionada per TIC i la despesa en la millora ambiental del regadiu. 

Les condicions de finançament de les actuacions del “Pla per a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat en regadius” s’establiran en els convenis que SEIASA subscriurà amb cada comunitat d’usuaris de l’aigua. L’aportació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència serà d’un màxim del 80% del cost total de l’actuació.  

Font: Departament d’Acció Exterior i Govern Obert