AJUTS | 03/08/2022  Ruralcat

Aprovades les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs

Els ajuts que regulen aquestes bases tenen com a objectiu contribuir al compliment de l’objectiu corresponent a l’impuls i consecució de les fites de la inversió 1 del Component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

S’ha publicat l’Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i programes d’incentius per a la concessió d’ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), ha publicat l’Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i programes d’incentius per a la concessió d’ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation.

Els ajuts que regulen aquestes bases tenen com a objectiu contribuir al compliment de l’objectiu corresponent a l’impuls i consecució de les fites de la inversió 1 del Component 7 “per al desenvolupament d’energies renovables innovadores, integrades en l’edificació i en els processos productius” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Concretament, mitjançant la producció i aprofitament del biogàs, contribuint així a la descarbonització de diferents sectors de l’economia, així com als objectius del Pla nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIED) 2021-2030 i l’Estratègia Energètica a Llarg Termini 2050.

Els ajuts regulats en aquesta ordre s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, com a subvenció a fons perdut, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. També seran compatibles amb altres ajuts, sempre que no tinguin el seu origen un fons o programa d’ajuts de la Unió Europea. Quan se sol·licitin o s’obtinguin ajuts d’altres institucions pel mateix projecte, s’haurà de comunicar a l’IDAE.

Podran ser beneficiaris, sempre que realitzin l’activitat que fonamenta la seva concessió, qualsevol persona jurídica, pública o privada, que tingui el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. No podrà ser beneficiària dels ajuts l’Administració General de l’Estat.

Els beneficiaris per Programa d’Incentius són:

-Programa d’Incentius 1: dirigit als beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i /o serveis al mercat. Inclosos els consorcis empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia.

-Programa d’Incentius 2: dirigit a beneficiaris que no realitzin activitats econòmiques per les quals s’ofereixin bens i/o serveis al mercat.

Seran subvencionables aquells projectes singulars d’instal·lacions de biogàs que contemplin la realització d’una o diverses de les següents actuacions:

-Realització d’instal·lacions de producció de biogàs amb les matèries primeres incloses en cada convocatòria, mitjançant digestió anaeròbia.

-Realització d’instal·lacions per tal que a partir del biogàs es produeixi producció de calor/fred, generació d’energia elèctrica, cogeneració d’alta eficiència o depuració del biogàs fins a biometà per a ús en transport o altres.

-Realització d’instal·lacions per a tractament del digerit.

Pels sol·licitants del programa d'incentius 2 només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la publicació d’aquesta ordre de bases (publicada el 26 de juliol de 2022) i per als sol·licitants del programa d’incentius 1, només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut.

L’import de l’ajut per als projectes que resultin seleccionats s’establirà d’acord amb la sol·licitud en funció de les despeses subvencionables, del tipus de matèria primera que s’utilitzi i de l’aplicació energètica segons els límits d’intensitat d’ajuts establerts (més informació a l’article 10 de les bases reguladores).

Segons la mida de l’empresa, el percentatge d’ajuts variarà. Per les mitjanes empreses serà d’un 5%, i per les petites empreses d’un 10%. Per projectes ubicats en zones de repte demogràfic, l’ajut serà del 5%.

En cap cas els ajuts concedits a una mateixa empresa i projecte podran ser iguals o superiors a 15 milions d’euros.

Font: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert