MÓN RURAL | 09/09/2022  Ruralcat

S’obren dues convocatòries de subvencions per al finançament d’actuacions a les reserves de la biosfera de Catalunya

Aquests ajuts formen part del Component 4: Conservació i restauració d’ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat.

Els ajuts són finançats amb fons Next Generation.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat l’Ordre ACC/154/2022 amb les bases reguladores de les subvencions per al finançament d’actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation. Aquests ajuts formen part del Component 4: Conservació i restauració d’ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat.

Les reserves de la biosfera són territoris que tenen l’objectiu d’harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic i social a través de la relació de les persones amb la natura. S’estableixen sobre zones ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres, costers i marins, en els quals la integració de la població humana i les seves activitats amb la conservació són essencials. A Catalunya hi ha dues reserves de la biosfera: Montseny i Terres de l’Ebre.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els òrgans de gestió de les reserves de la biosfera a Catalunya: COPATE i Diputació de Barcelona i de Girona , ajuntaments situats a l’àrea d’influència socioeconòmica de les reserves de la biosfera a Catalunya i altres entitats locals (mancomunitats, consorcis, juntes veïnals, confraries de pescadors, etc.) quan els components que en formen part estiguin situats totalment o parcialment a les reserves de biosfera a Catalunya. També associacions, entitats de custòdia del territori i organitzacions no governamentals que tinguin vinculació estreta amb les reserves de biosfera a Catalunya, sempre que entre els seus fins estatutaris consti la realització d’actuacions que impliquin la conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni cultural material i immaterial. Agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya o que vulguin implantar-hi una nova activitat i universitats i entitats d’investigació pel que fa a la recerca en matèria de medi ambient, desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura. 

Els projectes subvencionables han de complir un seguit de requisits tècnics: les actuacions s’hauran de realitzar dins els límits de l’àmbit de cada reserva de biosfera a Catalunya i també han d’estar directament vinculades amb els instruments de planificació i gestió de les reserves de biosfera de Catalunya següents: Reserva de la Biosfera del Montseny i Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. Les actuacions que ho requereixin hauran de comptar amb les autoritzacions prèvies de les administracions competents, i les entitats sol·licitants han d’haver operat en el territori un mínim d’un any des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Es consideren despeses subvencionables les actuacions dirigides a la conservació i gestió de la biodiversitat i dels recursos naturals, les actuacions de millora de la governança en reserves de la biosfera, les que fomenten el desenvolupament sostenible, donen suport a la sostenibilitat del turisme, la millora del patrimoni cultural i del paisatge. També les actuacions dirigides a mesures de suport al maneig agroecològic i forestal sostenible dels recursos naturals i posada en valor dels coneixements tradicionals, que promoguin l’eficiència dels recursos i d’una economia baixa en carboni.

 

Convocatòria de subvencions per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya destinades a entitats de naturalesa pública (2022-2023)

A l'empara d'aquestes bases reguladores, el Departament d'Acció Climàtica ha aprovat la Resolució ACC/2243/2022 d'11 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència destinades a entitats de naturalesa pública corresponents a 2022-2023. 

Els ajuts regulats en aquesta convocatòria fan referència a tots els beneficiaris que esmenten les bases reguladores, exceptuant les agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya o que vulguin implantar-hi una nova activitat.

La dotació d'aquesta convocatòria és d'1.783.027 euros. El percentatge d'atorgament d'ajut serà del 90% del pressupost elegible. S'estableix un import màxim de 40.000 euros per a totes les persones beneficiàries, a excepció dels òrgans gestors de les reserves, pel qual s'estableix el següent import màxim de subvenció:

-Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE): 700.000 euros

-Diputació de Barcelona i Diputació de Girona: 349.027 euros 

L'import mínim elegible serà de 10.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC (publicada el 30 d'agost de 2022). Les sol·licituds per acollir-se als ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat. Cada sol·licitant ha de presentar una única sol·licitud de subvenció.

 

Convocatòria de subvencions de minimis per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera de Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, destinades a empreses (2022-2023)

Així mateix, el Departament d'Acció Climàtica també ha aprovat la Resolució ACC/2168/2022, de 5 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions de minimis per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, destinades a agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses corresponents a 2022-2023.

Les persones beneficiàries d'aquestes subvencions han de tenir la seva activitat principal a les Reserves de Biosfera de Catalunya o, essent residents, han de voler implantar-hi una nova activitat. 

Les actuacions s'han de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajut i abans del 30 de setembre de 2023.

La dotació d'aquesta convocatòria és de 100.000 euros. El percentatge d'atorgament d'ajut serà del 90% del pressupost elegible. Els beneficiaris autònoms i empresaris del sector agrari estan sotmesos als límits marcats per la UE, segons els quals, els ajuts que rebin no poden superar els 20.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs. Els beneficiaris autònoms i empresaris de la resta dels sectors estan sotmesos als límits marcats per la UE, segons els quals, els ajuts que rebin no poden superar els 200.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs. L'import mínim elegible serà de 10.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC (publicada el 30 d'agost de 2022). Les sol·licituds per acollir-se als ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat. Cada sol·licitant ha de presentar una única sol·licitud de subvenció.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Govern Obert