SOSTENIBILITAT | 23/09/2022  Ruralcat

Es publica la guia de criteris ambientals per als projectes de Plantes Solars Fotovoltaiques

La guia recull un seguit de mesures a aplicar amb l’objectiu de minimitzar els impactes ambientals i promoure la biodiversitat dins de les instal·lacions i a les seves proximitats.

Els criteris de la guia s’han agrupat en 9 vectors ambientals, cadascun dels quals compta amb una fitxa.

Quan les plantes solars fotovoltaiques s’implanten en espais no alterats, especialment quan es tracta de sòl no urbanitzable, poden provocar una sèrie d’impactes sobre el medi ambient que afectin el sòl, la vegetació, el paisatge, la funció connectora de l’espai, etc.; i, en especial, poden reduir la biodiversitat de l’indret on s’instal·len.

Tot i això, en estudis i experiències recents, s’ha comprovat que alguns d’aquests efectes poden minimitzar-se i reorientar‐se, en especial els impactes sobre la diversitat ecològica, de manera que, amb les mesures adequades, les plantes solars fotovoltaiques poden arribar fins i tot a promoure i a conservar la biodiversitat.

Amb l’objectiu que les plantes solars fotovoltaiques puguin desenvolupar una valuosa contribució a la promoció de la biodiversitat, explotant, així, les sinergies entre la protecció del clima i conservació de la natura, la Generalitat ha desenvolupat una guia enfocada a promotors d’aquests projectes i enginyeries on s’estableixen criteris en els projectes de PSF perquè els impactes sobre els diferents vectors ambientals es redueixin i, en especial, per aconseguir augmentar la biodiversitat dins els límits de les plantes solars fotovoltaiques o el seu entorn immediat. En aquest sentit, es plantegen mesures correctores enfocades a augmentar la biodiversitat, com ara la preservació o potenciació de cobertes vegetals, la millora de la mobilitat de la fauna entre dins i fora de la planta, etc.

Els criteris de la guia s’han agrupat en 9 vectors ambientals, cadascun dels quals compta amb una fitxa. A cada fitxa es plantegen els criteris a tenir en compte, segons si cal aplicar-los a la fase de disseny del projecte o d’execució (obres), o bé, en la fase d’explotació (un cop instal·lada la planta). En cada cas, s’especifica si el criteri es considera que hauria de ser d’obligat compliment (tot i no tractar-se d’una norma) o bé, es tracta d’una recomanació. En alguns casos, els criteris van acompanyats de textos d’ampliació i desenvolupament, per tal de concretar-los, posar exemples o fer-los més entenedors. En aquests casos, el número del criteri apareix amb un asterisc. Finalment, la fitxa número 10 és un resum dels criteris que fan referència a la localització de la PSF, per tal que no s’afectin espais ambientals sensibles.

 

Font: DACC