AJUTS | 29/01/2016  DARP/RuralCat

El PDR deixa 1000 milions d'euros a Catalunya

El Govern català és l'administració que ha aportat més fons al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, amb 398.670.814 euros, que representa el 42,3% del total executat. Bona part dels ajuts ha anat a parar a la primera instal·lació de joves agricultors i a la modernització d'explotacions.

Els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 es van tancar, el passat 31 de desembre de 2015, atenent a què el marc normatiu comunitari permetia realitzar pagaments fins aquesta data amb càrrec a aquest programa. Així, s’ha aconseguit una execució de pràcticament el 100% dels fons comunitaris Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) disponibles durant aquest període. En concret, s’ha executat 313.957.685 euros, que suposa el 99,99% dels fons FEADER disponibles, generant, una despesa pública total executada a Catalunya de 943.064.275 euros.

Cal assenyalar que l’execució del PDR s’ha quedat al llindar del 100% ja que el marc normatiu europeu d’aquest període ha establert normes molt rígides a l’hora d’aprofitar romanents de mesures d’un eix per mesures d’un altre, així com de mesures nous reptes a mesures no dirigides a nous reptes.

D’altra banda, tot i aquesta rigidesa s’ha aconseguit que de mitjana, i de forma anual, s’hagi invertit aproximadament 105 milions d’euros. Així mateix, atenent a què més d’un 65% de la despesa pública total ha anat dirigida a mesures que donen suport a inversions, principalment de caràcter privat, ha permès generar un total de 1.332 milions d’euros d’inversió.

La Generalitat de Catalunya ha estat l’administració que hi ha aportat més fons, amb 398.670.814 euros, que suposa el 42,3% del total, seguit de la Unió Europea (fons FEADER) amb 313.957.685 euros, el 33,3% del total, i, finalment, l’Administració General de l’Estat, amb 230.435.775 euros, un 24,4% del total executat.

Les mesures i els ajuts que se’n deriven s’han dirigit principalment a la millora de la Competitivitat del sector agroalimentari (Eix 1), amb 489,49 milions d’euros, seguit de la Millora del medi ambient i de l’entorn rural (Eix 2), amb 361,21 milions d’euros, la Qualitat de vida i diversificació de l’economia rural (Eix 3), amb 21,19 milions d’euros, i, finalment, la Metodologia Leader (Eix 4), amb un 69,70 milions d’euros.