AGRICULTURA | 29/09/2022  Ruralcat

Es presenta el nou Registre de Terres de Catalunya, que vol lluitar contra el despoblament, impulsar l’autoabastiment alimentari i facilitar la incorporació de persones al món agrari

Un decret regularà les terres agrícoles i ramaderes que estan en desús i permetrà frenar el despoblament al territori, facilitat terres a aquelles persones que no tenen explotacions agràries i fomentar el relleu generacional.

Es tracta de posar en funcionament aquest mecanisme que ha de permetre mobilitzar al màxim les terres, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i avançar en la sobirania alimentària.

S’ha presentat el nou Registre de Terres de Catalunya a l’Escola Agrària de Manresa. Aquesta eina ha iniciat la seva tramitació amb el decret que estableix els requisits i els procediments per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús. El registre ha de permetre reduir espais agraris en abandonament i evitar el despoblament al territori, millorar la viabilitat del sector agrari i l’autoabastiment alimentari a Catalunya i facilitar la incorporació de persones al món agrari que no tenen explotacions agràries.

Es tracta de posar en funcionament aquest mecanisme que ha de permetre mobilitzar al màxim les terres, focalitzant especialment les que estiguin en desús o en estat no productiu, amb transparència i garanties, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i avançar en la sobirania alimentària. La nova eina també focalitza garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional, i també el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.

Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris i amb transparència a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra a través de les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra i s’afavorirà prioritàriament l’accés a joves i dones.

Només en casos molt excepcionals que la persona titular de la parcel·la agrària o ramadera en desús no la vulgui arrendar s’haurà de tramitar sense el consentiment de la propietat. Aquest lloguer pel qual es requereix la persona titular perquè formalitzi el contracte d’arrendament estarà sempre regulat per la Llei de contractes.

El registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús conjuntament amb la modernització de regadius i els plans territorials agraris són eixos principals de la Llei dels espais agraris. El decret del Registre ha iniciat la seva tramitació i el document ja és a informació pública. Es preveu que sigui aprovat pel Govern a començaments de 2023.

El decret que permetrà recuperar les terres en desús preveu la creació de les comissions territorials de seguiment del Registre amb representants de l’àmbit local amb l’objectiu de promoure, divulgar i fer el seguiment del Registre a fi d’aconseguir la consolidació de l’activitat agrària en l’àmbit de l’arrendament de les parcel·les agràries en desús.

Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. L’abandonament de l’activitat agrària, l’envelliment dels seus actius i la manca de relleu generacional ha dut a deixar de cultivar a Catalunya, en els últims 20 anys, al voltant de 100.000 hectàrees. De fet, Catalunya, amb 0,15 ha/habitant de superfície llaurable, se situa en menys de la meitat d’hectàrees llaurables per habitant que la mitjana espanyola i la meitat de la UE mateixa que és de 0,33 ha/hab. Aquestes dades mostren la necessitat de preservar l’ús agrícola dels sòls a Catalunya si volem situar-nos a un nivell suficient que ens apropi a la sobirania alimentària i baixar la importació de productes agrícoles alimentaris, amb la reducció de la petjada de carboni que això comporta.

Per posar en contacte en l’àmbit de Catalunya possibles arrendadors d’aquestes terres, el Pla de transformació digital del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural preveu crear una aplicació informàtica amb un pressupost d’1,5M EUR. Aquesta aplicació informàtica ha de permetre molta agilitat en la tramitació per incorporar una parcel·la al Registre, i ha de facilitar tota la informació de les parcel·les que sortiran a la convocatòria. D’aquesta manera, les persones o empreses que hi estiguin interessades podran disposar de tota la informació per optar-hi.

 

Font: DACC