MEDI NATURAL | 29/09/2022  Ruralcat

Aprovat el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada

El Catàleg recull inicialment un total de 384 espècies que es troben en perill d’extinció, vulnerables o extintes com a reproductores a Catalunya

El Decret també preveu l’aprovació de plans de recuperació i conservació de les espècies incloses en el Catàleg.

El Govern ha aprovat el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i d’altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida. Aquest decret inclou aquelles espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona protegida que es troben amenaçades i a les quals cal atribuir un grau de protecció superior.

Les espècies i subespècies incloses es classifiquen en les categories “en perill d’extinció”, “vulnerables” o “extintes com a reproductores a Catalunya”, segons el seu estat de conservació i grau d’amenaça. El Decret estableix la naturalesa, el contingut i l’estructura del Catàleg i el procediment de modificació de la relació d’espècies catalogades mitjançant la catalogació, la descatalogació o el canvi de categoria d’una espècie o subespècie quan hi hagi informació científica o tècnica que així ho aconselli. El Catàleg recull inicialment 384 espècies de fauna salvatge autòctona amenaçada.

A través del Decret, també es determina la necessitat d’aprovar plans de recuperació i plans de conservació per a les espècies incloses en el Catàleg i es fixa el seu contingut i el procediment per a la seva aprovació.

Finalment, el Decret regula el procediment administratiu per a la reintroducció de les espècies extintes incloses en el Catàleg, les reintroduccions locals i el reforçament poblacional.

Per a la determinació de les espècies que s’inclouen en el Catàleg, s’han considerat els diferents atles de fauna amenaçada, les llistes vermelles estatals i els informes d’institucions, entitats científiques i especialistes en la matèria que han permès conèixer també les espècies de fauna autòctona que actualment requereixen mesures urgents de conservació.

 

Font: DACC