RAMADERIA | 07/11/2022  Ruralcat

S’impulsen contractes per ramats que pasturin amb finalitats de prevenció d’incendis i millora de la biodiversitat

S’ha presentat el Pla de ramaderia extensiva de Catalunya per millorar-ne la situació en un termini de deu anys.

Aquest nou model s’implementarà en zones del litoral i prelitoral de Catalunya amb més perill d’incendi i en espais naturals protegits.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha presentat el Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya que fomenta models per potenciar els serveis ambientals que genera la ramaderia extensiva.

El nou model valora la prevenció d’incendis i la biodiversitat de manera prioritària. Alhora, la presència continuada d’aquests ramats en aquests espais pot esdevenir una bona oportunitat per fixar persones en l’àmbit rural i enfortir l’economia ramadera extensiva. La idea és que es puguin crear ramats que tinguin per objecte oferir el servei de manteniment d’espais oberts i espais amb baixa càrrega de combustible i, per tant, principalment actuaran amb finalitats de prevenció d’incendis i de millora de la biodiversitat. Aquest nou model s’implementarà en zones del litoral i prelitoral de Catalunya amb més perill d’incendi i en espais naturals protegits.

Fins ara alguns ramats a Catalunya contribuïen al manteniment dels treballs de gestió forestal realitzats mecànicament en zones amb perill d’incendi i el pasturatge representava per al ramader una activitat complementària a la seva activitat habitual de producció de carn, llet o elaboració de formatges.

La ramaderia extensiva té un paper molt significatiu com a activitat socioeconòmica vertebradora d’un territori al qual aporta serveis alimentaris, ecosistèmics i de protecció civil. A més, pot jugar un paper rellevant per recuperar un paisatge heterogeni, de mosaic forestal amb zones de bosc amb àrees cultivades i pasturades, que a més de proporcionar biodiversitat sigui més resistent a la propagació de les flames. Aporta una sèrie de beneficis territorials i de sostenibilitat ambiental i és clau per potenciar i accelerar els cicles de la matèria orgànica, és a dir, perquè és un clar exemple d’economia circular i perquè a través de les pastures té un paper importantíssim en la captació i fixació del CO₂ de l’atmosfera.

L’elaboració del Pla de ramaderia extensiva de Catalunya ha permès fer una radiografia exhaustiva de l’estat i la tendència de la ramaderia extensiva a Catalunya i exposa els reptes i les problemàtiques amb una proposta d’actuació de 69 mesures que han de permetre millorar la seva situació en un termini de deu anys.

A partir d’un procés participatiu que ha durat tres mesos arreu de Catalunya i en què han participat 247 persones (52% sector ramader, 29% Administració, 5% recerca i 14% altres), s’han treballat eixos de treball com la producció ramadera mateixa, però també la cadena de valor i la gestió del territori sempre amb un model de governança i participació i amb una generació de coneixement i innovació constant. Precisament en aquest sentit, es farà una presentació del Pla amb els diferents actors que interpel·la, en el qual s’haurà de definir aquell òrgan de governança que ha de vetllar pel seu seguiment i compliment.

Tot i que el Pla haurà de desplegar progressivament totes les mesures que s’hi han previst, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja s’han portat a terme iniciatives per afavorir i millorar la ramaderia extensiva.

Algunes mesures que ja s’estan implementant són de convivència amb la fauna salvatge, com ara la posada en marxa dels plans de prevenció de danys causats per l’os i el llop i la creació d’un grup de valoració de danys dubtosos, i també la constitució d’espais de treball col·laboratius.

La creació del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús afavorirà el manteniment de la ramaderia extensiva, com ho està fent també la creació d’una xarxa d’escorxadors de baixa capacitat distribuïts per tot Catalunya.

També els darrers anys s’han incrementat els ajuts a ramaders per al manteniment de gestió forestal a través de la pastura en aquelles àrees estratègiques amb perill d’incendis. Aquests ajuts s’han anat incrementant des del seu inici, que eren de 100.000 € ara fa cinc anys, i han passat a 245.614,04 € aquest 2022. D’aquesta manera s’ha pogut donar cobertura a totes les sol·licituds presentades i s’ha pogut arribar a 69 pastors i ramats diferents, la major part a les comarques gironines.

Per al 2023 està ja prevista una nova convocatòria d’ajuts per a l’adquisició d’estructures sanitàries com són les mànegues de maneig de bestiar. També se subvencionaran, entre d’altres, punts d’aigua i tancats per acollir els ramats en transhumància i els ramats a muntanya.

Una altra de les mesures que s’impulsaran ja l’any vinent és la de contactar amb emprenedors per tirar endavant un mix en innovació i artesania per revaloritzar per exemple la llana de l’ovella ripollesa, amb l’objectiu que aquestes propostes s’estenguin a la resta de races ovines.

Actualment, s’està elaborant el Pla de biodiversitat cultivada i ramadera per a la preservació genètica de les varietats cultivades locals i per a les races autòctones, que preveu, entre altres línies, la de vetllar pel manteniment de les races autòctones i que comptarà, entre altres mesures, amb la creació d’un banc de germoplasma i d’una comissió de seguiment per assolir els diferents reptes a assolir respecte a aquestes races.

 

Font: DACC