AGRICULTURA | 05/12/2022  Ruralcat

Desherbatge en postemergència de cereals d’hivern

El desherbatge en postemergència permet raonar millor els tractaments amb herbicida i adaptar-los a la flora i al nivell d’infestació dels camps.

Si s’han dut a terme aplicacions en preemergència en condicions seques, cal fer un seguiment de les parcel·les a partir de què es donin les pluges que permetin un correcte desenvolupament del cultiu i les males herbes per tal d’avaluar les eficàcies d’aquestes aplicacions.

Les condicions seques del període de sembra d’aquesta campanya, poden haver tingut una influència negativa en l’eficàcia dels principals herbicides aplicats en preemergència del cultiu. Es tracta d’herbicides que perquè puguin actuar bé i estar disponibles per a ser absorbits per les males herbes necessiten un mínim d’humitat que en moltes zones de Catalunya no s’ha donat.

Per tant, si s’han dut a terme aplicacions en preemergència en condicions seques, cal fer un seguiment de les parcel·les a partir de què es donin les pluges que permetin un correcte desenvolupament del cultiu i les males herbes per tal d’avaluar les eficàcies d’aquestes aplicacions.

El moment de tractament en postemergència precoç té una sèrie d'avantatges per al control de males herbes. El més important és que es pot avaluar la infestació de males herbes present a la parcel·la, tant en densitat com en composició d'espècies, la qual cosa facilita la selecció dels herbicides més apropiats. El què facilita el seu control. Per aconseguir-ho, s'ha d'avaluar amb precisió l'estadi fenològic que presenten les diferents espècies de males herbes per triar correctament les matèries actives a utilitzar segons la seva manera d'absorció i el seu mode d'acció.

Aquesta campanya, la presa de decisió per a la realització d’un tractament en postemergència es pot veure dificultada per les naixences irregulars tant del cultiu com de les males herbes, el que pot fer que en algunes zones de les parcel·les el cultiu i les males herbes estiguin completament desenvolupats i en d’altres encara es trobin emergint.

En aquestes condicions cal tenir en compte que el moment en què el cultiu és més sensible als herbicides es dóna des que el coleòptil traspassa la superfície del sòl fins que té la primera fulla desplegada.

Si en el  moment del tractament, les males herbes tenen fins a dues fulles desenvolupades, seran més eficients els herbicides d'absorció radicular si hi ha humitat suficient al sòl per assegurar l’eficàcia.

Quan les males herbes sobrepassen les dues fulles desenvolupades, és recomanable utilitzar herbicides d'absorció principalment foliar, ja que aquests són més eficients a partir d’aquest moment. S'engloben dins d'aquest grup tots els herbicides inhibidors de l’ACCasa, com poden ser Diclofop, clodinafop o pinoxaden i també els herbicides inhibidors de l'ALS com, entre d'altres, iodosulfuron, piroxsulam, florasulam, tribenurón o metsulfuron. En el cas del margall, hi ha àmplies zones de Catalunya on aquest tipus d’herbicides ja no resulten molt eficaços  a causa de la proliferació de resistències. És important conèixer quin tipus de margall hi ha a les nostres parcel·les per poder adoptar les millors estratègies.

El moment ideal d'aplicació d'aquest tipus d'herbicides, per a controlar gramínies, és fins a les 4-5 fulles, d'aquí que el més convenient és seguir les indicacions de l'etiqueta de cada un d'aquests formulats.

Quan s'utilitzen aquestes matèries actives la tendència és a realitzar tractaments excessivament tardans. Això és així perquè es té falsa creença que fins que no hagin germinat totes les plàntules de males herbes no s'han d'aplicar i no es té en compte que les infestacions de males herbes que més comprometen el rendiment són les precoces. A més, com més gran és l'estat de desenvolupament de les males herbes, menor és l'eficàcia que s'obtindrà.

Finalment, i per facilitar la feina a agricultors i tècnics, al mercat també s'ofereixen formulats amb matèries actives d'ambdós grups. Així s'aconsegueix una finestra d'aplicació més àmplia.

 

Condicions d'aplicació de l'herbicida

Depenent de la matèria activa a aplicar, no solen ser necessaris grans volums d'aigua, n'hi ha prou amb entre 100 i 200 l/ha. Tampoc és necessari generalment utilitzar broquets que generin gota fina per tenir un gran recobriment, n'hi ha prou amb broquets que proporcionin gota de mida mitjana.

És per això que una bona opció de tractament és fer ús de baixes pressions, entre 1,5 i 2,5 bar amb broquets de ventall pla, ja que així es redueix el risc de deriva.  Sí que hem de tenir en compte que hi ha herbicides d’absorció foliar que poden baixar la seva eficàcia si s’apliquen amb broquets d’injecció d’aire per la qual cosa hem de consultar al fabricant.

 

El control integrat de males herbes

Recordeu que l’ús dels herbicides sempre s’ha de fer en combinació amb altres mesures de control. És la manera de fer sostenible el control de les males herbes al disminuir la pressió de selecció que aquests fan sobre les poblacions a controlar.

 

Ús de sistemes experts d’ajuda a la decisió.

Es tracta d’eines que poden resultar molt útils per a l’optimització de l’ús dels herbicides en el marc d’una gestió integrada de les males herbes i que ens poden ajudar a prendre la decisió més raonada en les condicions anòmales actuals. Ja hi ha algun sistema disponible a Catalunya com per exemple el sistema IPMwise.

 

Font: Extensius.Cat