SANITAT VEGETAL | 13/12/2022  Ruralcat

Disponible el Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya

Un dels objectius del Pla és optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l’assessorament tècnic en gestió integrada de plagues, per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Aquest pla va començar a prendre forma durant l’any 2019, quan el DACC a va veure necessari obrir una línia de treball per adaptar la gestió de la sanitat vegetal als nous requeriments normatius europeus i a l’entorn.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) s’ha posat a disposició el Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya. Aquest pla va començar a prendre forma durant l’any 2019, quan el DACC va veure necessari obrir una línia de treball per adaptar la gestió de la sanitat vegetal als nous requisits normatius europeus i a l’entorn en què ens movem, des del punt de vista tant social com sectorial.

El Pla d’acció té com a objectius optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l’assessorament tècnic en gestió integrada de plagues, per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, i reduint els tractaments fitosanitaris químics i els riscos que se’n poden derivar per a la salut humana i el medi ambient, fomentant la gestió integrada de plagues i l’ús dels mitjans alternatius a la lluita química.

Els eixos d’actuació del Pla són la prevenció de plagues, la formació, la innovació, l’assessorament en Gestió Integrada de Plagues (GIP), el foment de la implementació i la consolidació de la GIP, els controls oficials de l’ús i la comercialització de productes fitosanitaris i la reducció del risc derivat de l’ús de productes fitosanitaris en espais verds.

El Pla també recull una diagnosis sectorial on es descriu breument la situació dels diferents sectors, fent esment del pes de cadascun, de la problemàtica fitosanitària i del grau d’assessorament en gestió integrada de plagues existent en l’actualitat.

 

Font: DACC