REG | 13/03/2023  Ruralcat

Recomanacions genèriques pel maneig de plantacions de cultius llenyosos en una situació de sequera

Recomanacions relacionades amb el sistema de reg, el maneig de reg i la gestió de la parcel·la o dels arbres.

Planificar la campanya de reg, evitar regs molt freqüents o prescindir de cobertes vegetals són algunes de les recomanacions pel maneig de plantacions de cultius llenyosos en una situació de sequera.

Recomanacions relacionades amb el sistema de reg:

1. Planificar la campanya de reg

Preveure quins volums d’aigua tindrem disponibles per cada parcel·la en els diferents mesos de la campanya. Ajustar les disponibilitats a la demanda i sensibilitat del conreu.

2. Repassar el bon funcionament dels nostres sistemes de reg (fitxa tècnica núm. 35)

Que no hi hagi fuites o obturacions, que la uniformitat de distribució de l’aigua sigui bona (que arribin els mateixos volums d’aigua a totes les plantes de la parcel·la).

3. Usar, en la mesura que sigui possible, reg localitzat (més informació DT núm. 4)

L’eficiència (% d’aigua aplicada pel sistema de reg que arriba a la planta) dels sistemes de reg localitzat és de les més altes. Com més eficient sigui el sistema de reg, més aigua disposarà la planta.

 

Recomanacions relacionades amb el maneig de reg:

4. Reduir l’àrea de sol mullat en superfície per disminuir les pèrdues per evaporació (més informació DT núm. 30)

En el cas de disposar de sistemes de reg a pressió, reduir al màxim l’àrea mullada del sòl en superfície. Tota l’aigua que no s’evapori la posem a disposició de la planta.

5. Evitar regs molt freqüents (més informació DT núm. 30)

El regar amb molta freqüència pot ser adequat en condicions normals, però en un escenari de sequera fa que l’àrea mullada en la superfície de sol sigui gran i que l’aigua no arribi a totes les arrels de la planta perquè es queda en la part superior del sol. Per fer bé l’ajust cal tenir en compte la fondària de les arrels en cada cultiu.

6. Aplicar estratègies de reg deficitari controlat (més informació DT núm. 88 i 61)

Intentar reduir les aportacions d’aigua en aquells moments en que les plantes siguin menys sensibles al dèficit hídric, però sense que, en cap cas, es puguin superar nivells de dèficit hídric letals per la plantació. 

7. En cas de restriccions molt importants d’aigua, prioritzar parcel·les (més informació DT núm. 30)

Una alternativa a regar-ho tot amb un dèficit excessiu és prioritzar el reg de parcel·les concretes i deixar sense aigua d’altres, tenint en compte que en les no regades es poden arribar a morir els arbres. El tipus de sòl serà un element decisiu en la gestió de les parcel·les.

8. Prescindir de cobertes vegetals

Tot i les bondats de les cobertes vegetals, aquestes demanden uns volums d’aigua importants o molt importants, prescindir-ne en moments de sequera ajuda a que els arbres disposin de més aigua.

9. Si els sols estan molt secs, fer un reg en pre-floració

El moment de la floració-quallat és clau per assegurar la viabilitat del conreu. Un dèficit hídric excessiu o, en altres paraules, no disposar de la saó al sòl en aquests moments afecta molt negativament a la seva productivitat.

 

Recomanacions relacionades amb la gestió de la parcel·la o dels arbres:

10. Si es té previst arrancar una plantació en les campanyes properes, planificar la seva arrancada i destinar aquests recursos hídrics a d’altres parcel·les

Aquesta possibilitat, a més de proporcionar recursos hídrics extra per altres parcel·les, permetria tenir una plantació jove i productiva quan remetés la sequera.

11. Fer aquella esporga més intensa que ja teníem prevista per alguna d’aquestes campanyes (més informació DT núm. 30)

La demanda hídrica dels conreus es proporcional al volum de capçada dels conreus. Si tenim arbres més petits tindran una demanda hídrica més baixa i, en condicions de restriccions d’aigua, les plantes estaran sotmeses a un menor dèficit hídric.

12. Reduir el nivell de carga productiva dels arbres/ceps (més informació DT núm. 30

Els fruits són els principals responsables de la demanda d’aigua dels conreus. Si es redueix de forma significativa la càrrega productiva, es redueix la seva demanda hídrica, i permet que la planta completi el seu cicle productiu amb menys dèficit hídric. Un nombre de fruits per planta elevat i un escenari de sequera extrema podem arribar a matar un arbre.

 

Font: Joan Girona - IRTA. Ús eficient de l'aigua en agricultura