REG | 13/03/2023  Ruralcat

El gira-sol, un dels cultius d’estiu amb major tolerància a l’estrès hídric

És un cultiu que permet aconseguir rendiments raonables amb aproximadament el 65% de l’aigua de reg que demanda el blat de moro.

La forma de gestionar el reg, en un escenari de restriccions hídriques, dependrà principalment de la quantitat d’aigua disponible, el tipus de reg, el tipus de sòl i l’estat del cultiu.

Malgrat que hi ha una notable variabilitat depenent del cicle, del període de conreu, etc. el gira-sol té unes necessitats d’aigua de reg clarament inferiors a les del blat de moro. En una primera aproximació, les podem establir en poc més d’uns 4.000 m3/ha; mentre que, en el blat de moro de cicle llarg (700 a 600 FAO) cal situar-les a prop dels 6.000 m3/ha. És un cultiu que permet aconseguir rendiments raonables amb aproximadament el 65% de l’aigua de reg que demanda el blat de moro.

Una altra dels seus avantatges és la tolerància més gran a l’estrès hídric, que fa que es pugui considerar un dels cultius d’estiu menys exigents amb aigua. Mentre que el blat de moro requereix satisfer el 95% de les seves necessitats hídriques per no penalitzar el rendiment, en el gira-sol sol és suficient acomplir-ne poc més del 75%. Per altra banda, té una major capacitat d’explorar zones més profundes del sòl (disposa d’un sistema radicular extens i profund) i un millor ajust osmòtic que permet mantenir la turgència cel·lular i la fotosíntesi encara que es produeixi una certa disminució del contingut en aigua de les fulles.

Les necessitats d’aigua varien en funció de l’estadi del cultiu. El període més crític va des de la floració fins avançat l’ompliment del gra. Per això, és freqüent iniciar el reg no més tard de l’inici del període de floració.

La forma de gestionar el reg, en un escenari de restriccions hídriques, dependrà principalment de la quantitat d’aigua disponible, el tipus de reg, el tipus de sòl i l’estat del cultiu.

En les parcel·les de reg per gravetat (inundació o a regues),  que són una part molt important de les que patiran les restriccions d’aigua de reg, l’estratègia variarà depenent del nombre de regs que es puguin realitzar:

 

1 únic reg:

-Sòl superficial. Es durà a terme quan les fulles de la base de les plantes es comencin a tornar grogues a conseqüència de l’estrès hídric i a tot estirar a l’inici de la floració.

-Sòl profund. Es realitzarà a l’inici de la floració, si abans no es dona estrès hídric. També es podrà efectuar més tard, durant la floració i fins al final d’aquesta, en el cas que abans de la floració no s’hagi instaurat estrès hídric i les fulles de les plantes hagin cobert totalment el sòl.

Si es pot fer un únic reg, es prioritzarà portar-lo a terme poc abans de l’inici de la floració, tret que abans s’hagi observat estrès hídric.

 

2 regs:

-1r reg. S’intentarà efectuar-lo just abans de l’inici de la floració. Tot i això, pot ser recomanable realitzar-lo abans, quan les fulles de la base de les plantes comencen a engroguir a conseqüència de l’estrès hídric. En tot cas, es pot endarrerir fins al final de la floració en els terrenys més profunds, sempre que les fulles de les plantes cobreixen totalment l’espai entre línies.

-2n reg. El més habitual és que es dugui a terme durant i al final de la floració, tot i que es pot endarrerir uns 10 dies en els sòls més profunds, quan el cultiu no pateixi estrès hídric. En aquest darrer cas cal considerar i minimitzar el risc d’ajagut.

Si hi ha l’opció de realitzar només dos regs, s’han d’efectuar des d’abans de l’inici de la floració i fins al final d’aquesta.

 

3 regs:

-1r reg. El reg s’efectuarà quan les fulles de la base de les plantes es tornen grogues, a conseqüència de l’estrès hídric (principalment en els terrenys més superficials). En tot cas, no s’endarrerirà més enllà de l’inici de la floració.

-2n reg. Es realitzarà durant la floració, o al final d’aquesta.

-3r reg. S’aportarà l’aigua uns 10 dies després del final de la floració. S’ha d’analitzar la conveniència de realitzar aquest reg si hi ha risc d’afavorir l’ajagut de les plantes.

Quan es puguin realitzar tres regs, es portaran a terme des d’abans de la floració (quan s’instauri l’estrès hídric), fins uns 10 dies després de la seva finalització. Cal valorar el risc d’ajagut, abans de realitzar el darrer reg.

 

Font

Josep Anton Betbese - IRTA Lleida

Joan Serra - IRTA Mas Badia