ACCIÓ CLIMÀTICA | 23/03/2023  Ruralcat

Es posa en marxa un pla pilot per crear paisatges agroforestals resilients al canvi climàtic

Per dissenyar aquests paisatges s’identifiquen quins atributs locals cal valorar i quins d’aquests es considera que cal modular per augmentar-ne la resiliència davant de potencials factors de canvi socials, econòmics o ambientals.

El projecte iniciat a Soriguera té per objectiu fer-se extensiu a tot Catalunya per crear una nova cultura en la gestió del país.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha engegat un pla pilot al municipi de Soriguera (Pallars Sobirà) on es proposa per primera vegada fer una gestió integral del territori per optimitzar els recursos naturals, els serveis i l’economia local amb l’objectiu de crear un paisatge agroforestal resilient als efectes de la crisi ambiental global.

Un paisatge resilient és més capaç de recuperar-se de les pertorbacions, els incendis o els canvis tant ambientals com socioeconòmics i, per tant, augmenta la capacitat del territori de poder adaptar-se als canvis futurs.

En aquest sentit, es proposa un nou model de cogestió que integra les diferents polítiques públiques perquè tinguin sinèrgies positives entre elles, i que es basa en l’eficiència de la gestió i amb la voluntat que sigui perdurable en el temps.

La proposta de transformació del paisatge de Soriguera neix fruit d’un treball format per tècnics del Departament, investigadors, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i un grup de persones de la societat civil amb l’objectiu de definir aquest model de gestió que està basat en el principis de la bioeconomia, que com indica el concepte incorpora en la seva activitat la la preservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Per dissenyar aquests paisatges s’identifiquen conjuntament quins atributs locals cal valorar i quins d’aquests es considera que cal augmentar-ne la resiliència davant de potencials factors de canvi socials, econòmics o ambientals. Els atributs que es valoren són la conservació de la biodiversitat, la superfície forestal, els caps de ramaderia, el número de pastures, la disponibilitat d’aigua, la qualitat del sòl o la prevenció d’incendis forestals.

La definició de la proposta de paisatge agrofroestal resilient s’ha desenvolupat arran d’un treball d’anàlisi i diagnosi que han fet els diferents grups de treball que ha conclòs en un model de paisatge:

 

 

L’escenari de proposta de paisatge resilient a Soriguera és, per tant, una integració de totes les variables físiques, polítiques, socials i econòmiques que convergeixen a la zona d’estudi i presenta com a resultat una visió de paisatge resilient futur compartida a la qual els gestors poden arribar a través de laplanificació.

Aquest escenari permet revaluar les planificacions existents i calendaritzar, així com replantejar les planificacions futures de manera consensuada.

 

 

Les accions principals estan enfocades en realitzar canvis en les diferents estructures i cobertes del sòl i en la gestió forestal per tal de recuperar pastures i prats de muntanya així com diversificar la gestió forestal per maximitzar tant la biodiversitat com la bioeconomia.

Dels resultats provisionals del model, destaquen les millores en la provisió d’aigua o la prevenció d’incendis així com en la retenció de carboni, però també s’observen millores generals en tots els factors analitzats si s’aplica una gestió integrada enfocada en la resiliència al canvi climàtic. El model, a més, permet quantificar quina proporció del paisatge es pot transformar i quins serveis ecosistèmics es poden potenciar.

Aquest projecte iniciat a Soriguera té per objectiu fer-se extensiu a tot Catalunya de manera que es pugui crear una nova cultura en la gestió del país. Durant aquest 2023 es pretén iniciar la implementació i el desplegament de les accions acordades en aquest pla pilot. L’objectiu del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és potenciar aquest canvi de paradigma i seguir treballant en aquest model de cogestió transversal amb la implementació de nous pilots en altres àrees de Catalunya.

 

Font: DACC