MEDI NATURAL | 28/03/2023  Ruralcat

Disponible la cartografia dels aqüífers catalans a escala 1:50.000 per optimitzar-ne l’aprofitament

La cartografia permet una millor caracterització dels aqüífers, conèixer la seva distribució i les seves característiques, així com la tipologia i naturalesa.

Actualment s’extreuen a Catalunya uns 600 hm3 d’aigües subterrànies l’any.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han publicat la cartografia d’Unitats Hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:50.000, que es tracta de la representació gràfica d’aqüífers, sistemes aqüífers, aqüicludes i aqüitards classificats segons el model de dades establert en la Directiva 2007/2/CE INSPIRE. Aquesta cartografia permet tenir una millor caracterització del medi, en concret d'un total de 210 aqüífers, conèixer la seva distribució al territori i les característiques, així com la seva tipologia i naturalesa. La cartografia elaborada esdevé la base per a la delimitació de les masses d’aigua subterrània, que són les unitats de gestió d’acord amb la Directiva marc de l’aigua (DMA).

 

 

Aquesta col·laboració permet definir amb més precisió quins àmbits són més productius per a l’aprofitament de les aigües subterrànies, tenint en compte que anualment s’extreuen uns 600 hm3 d’aquestes masses d’aigua subterrània. Per tant, aquesta eina incrementarà el coneixement dels aqüífers i servirà per definir possibles mesures per a millorar la seva gestió, que es podran incorporar en la planificació hidrològica.

La cartografia dels aqüífers pot descarregar-se a través d’un fitxer comprimit en format ZIP, que inclou la capa d’informació en format vectorial, així com els fitxers de simbolització. D’aquesta manera, l’usuari pot representar les unitats en funció del seu tipus o subclasse, del tipus de porositat predominant o bé de la naturalesa de les formacions hidrogeològiques que conté.

La delimitació d’Unitats Hidrogeològiques 50M INSPIRE està també disponible a través del visor ICGC Geoíndex-Cartografia hidrogeològicai a través del geoservei WMS d’hidrogeologiades d’on és possible descarregar una fitxa resum en format PDF de cada unitat.

 

Font: DACC