FORESTAL | 13/04/2023  Ruralcat

Prevenció d’incendis i malalties, foment de la biodiversitat, aprofitament de recursos forestals i adaptació al canvi climàtic entre els eixos principals dels manuals sobre la gestió de boscos

Quatre activitats demostratives del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya culminen en un extens material divulgatiu innovador per la millora en gestió dels boscos.

L’objectiu dels manuals sobre la gestió de boscos és divulgar i transferir a gestors forestals de Catalunya el coneixement de dècades d’investigació.

Amb l’objectiu de divulgar i transferir a gestors forestals de Catalunya el coneixement de dècades d’investigació, quatre ajuts en activitats de demostració permeten que el CTFC publiqui un repertori divers i pioner relacionat amb les pràctiques de gestió forestal.

 

 

L’activitat “Manual d’itineraris de gestió micològica a Catalunya i pla de transferència” transfereix als gestors forestals les accions més efectives per millorar l’aprofitament de bolets, els serveis forestals i els rendiments econòmics. La informació es recopila al Manual d’Itineraris de gestió micològica a Catalunya, on es plasma la importància dels fongs per una millora de la rendibilitat d’explotacions i remarca la importància d’establir les bases per a la seva gestió́ com a factor clau per a augmentar el percentatge de boscos gestionats.

Per altra banda, el CTFC publica un vídeo i dues fitxes tècniques sobre aclarides en pinedes i avetoses centrades a disminuir el risc d’infecció de soques per Heterobasidon, patogen forestal més important d’Europa a escala econòmica. La confecció del Manual de bones pràctiques per al control de soques afectades per Heterobasidon en aclarides culmina la divulgació d’aquesta segona activitat titulada “Manual de bones pràctiques i accions demostratives per al control de soques afectades per Heterobasidion en aclarides i tractaments silvícoles. Software de suport al tractament i a la prevenció de l’afectació”.

Un dels factors més importants a considerar pel que fa a la gestió dels boscos és el risc d’incendi   que, en condicions actuals de sequera i onades de calor encadenades, és molt elevat. Segons les dades del DACC, a Catalunya l’any 2022 es registraren 644 incendis i 73 en el primer terç del 2023. El Manual de bones pràctiques per al Pastoralisme en àrees estratègiques per a prevenció d’incendis forestals, juntament amb dues fitxes i diferents vídeos, incideix precisament en aquest aspecte, sent part dels resultats de la tercera activitat: “Pastoralismes en àrees estratègiques per a prevenció d'incendis forestals”. Aquesta es basa en la incidència dels ramats en la prevenció d’incendis, garantint canvis de comportament del foc o facilitant les tasques d’extinció de possibles incidents. La innovació en la transferència del coneixement recau en l’aprofitament i l’optimització ramadera en les zones de pasturatge d’ús forestal, mitjançant el disseny del maneig ramader.

La darrera activitat demostra que els boscos mixtos –amb més d’una espècie arbòria– tenen més capacitat que els purs a l’hora de resistir i recuperar-se d’efectes climàtics negatius, a més de diversificar els productes forestals i promoure la conservació de la biodiversitat i el paisatge. L’activitat demostrativa “Masses forestals mixtes per a l’adaptació dels boscos al canvi climàtic, foment de la biodiversitat i diversificació de la producció forestal” analitza dades comparatives recopilades des de 2011 entre parcel·les amb silvicultura de bosc mixt i plantacions d’enriquiment. Entre altres resultats es publiquen dues fitxes pràctiques, una per al rendiment d’una plantació mixta, i l’altre per a la identificació d’arbres d’alt valor, a més d’una infografia.

 

Font: Xarxa-i.cat