DUN | 03/05/2023  Ruralcat

Sequera i atacs de fauna. Procediment per a la comunicació de causes de força major. COMUNICAT 09 - DUN 2023

Des del Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres de la Secretaria d’Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es realitza el següent comunicat.

 

Benvolguts/Benvolgudes,

 

Donada la situació de sequera extrema que està afectant Catalunya i que està provocant un desenvolupament insuficient dels conreus, es formulen les següents consideracions en relació a determinades obligacions relacionades amb els ajuts per superfície:

 

Es permet que els conreus que s’han implantat, no arribin a finalitzar el cicle vegetatiu exigit a nivell dels requisits establerts per a cada ajut. A DUN es declararà el producte sembrat malgrat no arribi al final del cicle.

Amb motiu de la sequera es permet el pasturatge o sega dels conreus que s’han implantat i no arribaran a finalitzar el seu cicle vegetatiu. Els conreus sembrats es declararan a DUN malgrat no arribin al final del cicle. Aquestes excepcions no s’aplicaran a les superfícies de cereals i oleaginoses que siguin àrees no productives declarades com “zones de no collita”.

Als efectes dels requisits de rotació, es tindrà en compte el conreu implantat tot i que no arribi a finalitzar el seu cicle.

 

El Departament actuarà d’ofici per tal de determinar l’impacte de la sequera sobre els conreus i així contemplar aquesta situació excepcional  en el moment de fer els controls per a cadascuna de les sol·licituds d’ajuts presentades.

 

Si s’escau també s’utilitzarà d’ofici la documentació relativa a la peritació dels sinistres declarats en l’assegurança agrària amb cobertura de sequera.

 

En relació a la possibilitat de fer un aprofitament en verd d'aquelles parcel·les assegurades de cultius herbacis extensius que no tenen viabilitat per a la producció de gra a conseqüència de la sequera, per facilitar l'aprofitament del cultiu per farratge o dent i alhora, poder realitzar una adequada valoració del sinistre, el procediment a seguir en aquests casos serà el següent:

a. Enviar la declaració de sinistre tan aviat com sigui possible a Agroseguro.

b. Comunicar a la Direcció Territorial d'Agroseguro la seva intenció de fer la sega en verd.

c. Un cop rebut el sinistre, s'avançarà la taxació d'aquestes parcel·les i el pèrit es personarà a l'explotació com més aviat millor per dur a terme la valoració de producció de farratge.

 

Per tal d‘acreditar els danys causats per fauna (afectació superior al 50% de la parcel.la) caldrà seguir les següents indicacions:

1. Cal haver realitzat la sembra del cultiu

2. Cal declarar a DUN el cultiu sembrat

3. Cal enviar fotografies de les superfícies afectades mitjançant l’APP FotoDUN, seleccionant, l’àmbit SUPERFÍCIES i la finalitat IDENTIFICACIÓ DE CULTIU. A l’apartat d’observacions caldrà indicar la causa de l’afectació (“ATAC CONILLS”, “ATAC ANIMAL X” per altres animals).

 

Aquestes fotografies hauran de mostrar evidències del cultiu/afectació.

 

En l’enviament de fotografies s’utilitzarà preferentment el MODE “EXPLOTACIÓ”. En cas de no haver pogut presentar la DUN 2023 amb anterioritat a la presa de fotos es podrà escollir e MODE LLIURE”.

 

En els casos exposats anteriorment les superfícies afectades es consideraran subvencionables pels ajuts directes i pels requisits de condicionalitat. En el cas dels ajuts a la sostenibilitat agrària, les superfícies no es tindran en compte a efectes de penalitzacions i només seran auxiliables si s’han pogut realitzar els compromisos adquirits.

Per qualsevol altra situació de causa de força major o circumstància excepcional cal seguir el procediment habitual i presentar per petició genèrica la comunicació i justificació del cas.

 

Per a més informació de FotoDUN: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/app-fotodun/ 

 

Font: DACC

Informació relacionada