REG | 11/05/2023  Ruralcat

Recomanacions genèriques pel maneig de pomeres

Informació dirigida a usuaris que es troben amb una limitació de recursos hídrics extrema - campanya 2023.

A mesura que transcorrin els dies, les reserves s’incrementaran o no en funció de la climatologia.

Molt important – prioritzar parcel·les

La situació actual comporta un desconeixement total de quin és el volum total d’aigua que es pot aplicar per reg aquesta campanya. A mesura que transcorrin els dies, les reserves s’incrementaran o no en funció de la climatologia.

 

Cal que es reguin totes les finques?

Una recomanació que es fa, amb l’experiència que s’ha viscut en situacions de sequeres similars en altres territoris, com per exemple Califòrnia, és aprofitar l’ocasió per fer renovació varietal. Focalitzar tots els recursos disponibles en aquelles plantacions que generen rendiments positius (Kg/ha, varietats amb interès comercial, mínims problemes fitosanitaris...). Si tenim plantacions joves, les necessitats de reg a satisfer són baixes i no se sacrifiquem produccions.

 

Cal prendre una primera decisió

Tenir visió de futur i preveure l’escenari per la pròxima campanya pel que fa a reserves hídriques.

 

Es poden seleccionar plantacions?

Actuar amb l’objectiu d’optimitzar al màxim el recurs natural AIGUA.

Orientació per a la presa de decisions: POMERA en general (plantacions de la conca del Segre).

 

La CCRR Canal d’Urgell planifica fer un reg. Aproximadament correspon a 1000 m3/ha.

L'evapotranspiració de referència (ETo) des del 15/05 al 15/08 oscil·la entre els 30-40 mm/setmana (valors extrets de les estacions climàtiques del Pla d’Urgell). Prenem el valor mitjà de 35 mm/setmana = 350 m3/ha i setmana.

Eficiència del reg a tesa: 40-60 %; en reg localitzat al voltant de 90%.

Si els 1000 m3/ha s’apliquen a tesa, hauríem de suposar que l’aigua disponible per la planta correspondrà a un màxim de 600 m3/ha i, amb aquesta aigua, la plantació tindrà satisfetes de manera teòrica les necessitats durant un màxim 2 setmanes (variables: tipus de sòl, eficiència sistema, volum planta, càrrega de fruits, ...)

Passat aquest temps, si no hi ha un nou reg, l’arbre entra en estrès.

 

Cóm podem ajudar a l’arbre a sobreviure, si en aquest moment es desconeix la possibilitat de realitzar un segon reg:

Treure el màxim de fruits de l’arbre (més informació DT núm. 30). Les referencies bibliogràfiques que es disposen, no descriuen una situació tan desfavorable com l’actual. Es té constància que el creixement del fruit està lligat a la càrrega de fruits, i el dèficit hídric afecta negativament el creixement del fruit. Els fruits, durant els 50 – 70 dies després de floració, estan en competència amb la inducció floral de l’any següent. Davant la incertesa del reg, es recomana no sobrepassar càrregues del 25% de kg/arbre. Els fruits són els responsables directes de la transpiració dels arbres, en conseqüència, com menys fruits menys transpiració i més possibilitats de supervivència dels arbres.

Reduir el volum de vegetació (més informació DT núm. 30). Ajuda a que les necessitats hídriques siguin menors.

Reduir l’alçada de coberta vegetal per evitar competència.

 

Quan prendre decisions i actuar:

Maig: actuar amb severitat en l’aclarida de fruits.

Juny: controlar del volum de vegetació.

Quins objectius es plantegen? Recomanacions:

        - Salvar la producció de la propera campanya

        - Salvar la plantació

 

POMERA (reg localitzat - plantacions de la conca del Segre)

En la gràfica 1, es representa l’evolució de les necessitats totals, segons dades mitjanes històriques de les estacions climàtiques del Pla d’Urgell (darrers 3 anys) d’una plantació de Pomera:

Floració: 26 de març

Collita: 10 de setembre

Marc de plantació: 4 x 1 m

Amplada de capçada d’arbre: 1 m

Reg localitzat a goter de 2,3 l/h i 1,6 goters/arbre

No es valora el tipus de sòl (capacitat de retenció d’aigua)

Volum calculat: 3.400 m3/ha i any

Volum aplicat: 1.000 m3/ha

Volum pendent de subministrar al juny: 1.000 m3/ha

Més Volum d’aigua per reg, és incert.

Per tant, l’escenari més probable és que aquests arbres estiguin sotmesos a un dèficit sever i pugui perillar la supervivència

 

 

La capacitat d’emmagatzematge d’aigua a l’explotació determina l’estratègia de reg.

Disminuir l’àrea de sòl mullat en superfície per reduir les pèrdues per evaporació i que l’arbre tingui més disposició d’aigua (més informació DT núm. 30)

Evitar reg molt freqüents i tenir en compte la fondària de les arrels

Repassar el bon funcionament de la instal·lació de reg  (fitxa tècnica núm. 35)

Es recomana seguir una estratègia de reg deficitari molt lineal, amb poques variacions al llarg de la campanya, seguint el patró de la gràfica.

 

-La poca capacitat d’exploració de les arrels, junt amb la limitació d’aigua i sensibilitat varietal, es pot manifestar amb la de caiguda d’un % de fulla en moments no esperats.

 

Font: Oficina del Regant

 

Informació relacionada