| 08/06/2023  Ruralcat

Se signen els convenis de col·laboració amb els Grups d'Acció Local Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027

Els 11 grups Leader seleccionats, que actuaran com a òrgans delegats del Departament, aplicaran la metodologia Leader en 571 municipis, que representen el 74,51% del territori català.

Es vol destacar la transició entre els períodes 2014-2022 i 2023-2027 de l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader a Catalunya.

El secretari general del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va signar, recentment, els convenis de col·laboració i delegació de funcions, entre el Departament i els 11 Grups d’Acció Local seleccionats per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027.

Amb la signatura d’aquests convenis, finalitza el procés de selecció dels esmentats Grups i Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) 2023-2027, que es va iniciar el maig de 2022.

Es vol destacar la transició entre els períodes 2014-2022 i 2023-2027 de l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader a Catalunya, enllaçant, ininterrompudament, convocatòries d’ajuts i dotacions pressupostàries, per la diversificació econòmica de les zones rurals, els projectes de cooperació i estratègics dels Grups d’Acció Local, i les despeses de funcionament i animació d’aquests.

Les EDL que han presentat els 11 Grups inclouen els objectius de cada estratègia i com es preveu assolir-los, els agents que han participat en l’elaboració de l’estratègia, una descripció de la zona d’actuació i dels recursos, les línies d’actuació i els criteris de selecció de projectes, entre altres.

També han d’acreditat la participació dels agents públics i privats del territori en l’elaboració de l’estratègia, i promouen, com a elements transversals, la innovació, la millora del medi ambient, i la mitigació del canvi climàtic.

Prèviament a aquesta selecció de Grups, el Departament va definir l’àmbit territorial d’aplicació del Leader, en base a criteris demogràfics, d’envelliment, i gènere de la població, de població aturada, dependència de l’agricultura i la distància a serveis bàsics, i que es va validar mitjançant un procés de participació pública, que va permetre la incorporació de 15 nous municipis a l’àmbit territorial Leader, que representa actualment el 74,51% del territori català.

La dotació que es destinarà al desenvolupament participatiu Leader durant aquest període de programació 2023-2027 és de 45.000.000 €, amb un cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) del 43 %, i la resta de cofinançament, el 57 %, anirà a càrrec del Departament, i representa el 8,52 % de la dotació del PEPAC 2023-2027.

 

Font: DACC