AJUTS | 29/04/2016  DARP/RuralCat

Ajuts al foment de l'ús de les assegurances agràries 2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat l'Ordre que convoca els ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries (contractació de les pòlisses) per a aquest 2016.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que convoca els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per a aquest 2016, en compliment d’un dels objectius primordials, com és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.

Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DARP, entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins del sistema d’assegurances agràries, etcètera), estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l’Ordre ara publicada.

Els ajuts que es concedeixen per part del Departament consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què enguany és un import per animal segons la classe de bestiar.

En aquesta convocatòria es manté els criteris de les anteriors i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions en què hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.

Els percentatges d’ajut s’han hagut d’adaptar a les variacions introduïdes per ENESA al Pla d’assegurances agràries 2016, així com al pressupost disponible del DARP. En aquest sentit, aquests percentatges, per a les línies en què la subvenció del DARP es calcula sobre la subvenció d’ENESA, i segons el grup de subvenció, són:

 
GRUP
PRINCIPALS LÍNIES D’ASSEGURANÇA  INCLOSES EN EL GRUP DE SUBVENCIÓ
PERCENTATGE 2016
I
Assegurances ramaderes.
28%
II
Mòdul P d’assegurances de fruiters i cirera, entre d’altres.
20%
III
Resta de mòduls d’assegurances de fruiters.
22%
IV
Mòdul P d’assegurances de conreus farratgers, cítrics, herbacis extensius i explotacions forestals, entre d’altres.
Resta de mòduls d’assegurances de cirera, entre d’altres.
25%
V
Mòdul P d’assegurances de fruita seca, entre d’altres.
Resta de mòduls d’assegurances de conreus farratgers i explotacions forestals.
35%
VI
Mòdul P d’assegurances de vinya, olivera, horta, flor, planta ornamental i vivers, conreus industrials.
Assegurances d’aqüicultura i resta de mòduls d’assegurances de cítrics.
45%
VII
Resta de mòduls d’assegurances de fruita seca, herbacis extensius, olivera i vinya.
55%
VIII
Assegurances d’apicultura, de compensació per pèrdua de pastures i resta de mòduls d’horta, flor, planta ornamental i vers, conreus industrials.
60%
 

 

Assegurances de retirada i destrucció d’animals morts

 

En el cas de les assegurances de retirada i destrucció d’animals morts en l’explotació, s’ha canviat la forma de subvencionar aquesta línia i es passa a subvencionar un import per animal segons la classe de bestiar, en lloc d’un percentatge de la prima comercial com s’havia fet els darrers anys. Aquest canvi, conseqüència de la nova formulació de primes que es va realitzar al Pla 2015, s’ha realitzat tot mantenint l’aportació del DARP de 2015 a aquesta línia.

Alhora, aquest any el cost de les pòlisses de retirada i destrucció d’animals morts és diferent segons el preu de retirada aplicat a cadascuna de les tres zones de recollida d’animals morts que preveu l’Ordre AAA/1119/2012, de 22 maig. Per aquest motiu, i per tal de mantenir un cost homogeni per a tota Catalunya, el Departament subvenciona les pòlisses de manera diferent segons la zona i, així, poder compensar aquesta diferència de preus.

Alhora, es manté, respecte 2015, els imports de subvenció incrementats per a les explotacions que disposen de contenidors refrigerats o congeladors. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.

 

Dues convocatòries, una a l’abril i l'altra al novembre

 

Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2015, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances del Pla 2016 es realitzarà mitjançant dues ordres: la primera, que és la que s’ha publicat ara, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins el dia 31 d’octubre de 2016; i durant el proper mes de novembre es preveu publicar una segona Ordre de convocatòria per a les pòlisses del Pla 2016 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2016.

Finalment, cal recordar que quant a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, la convocatòria vigent és l’aprovada amb l’Ordre publicada el 22 d’octubre de 2015 i, que, per tant, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades abans del 30 de setembre de 2016 està obert des del 23 d’octubre de 2015.