ESTADÍSTIQUES | 18/07/2023  Ruralcat

Baròmetre de la innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2022

El baròmetre ofereix informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes a temps real tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles

La població de referència són totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya.

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya (ACCIÓ) sorgeix l’any 2013 com una iniciativa per oferir informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes a temps real tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles. A partir de l’any 2021, el Baròmetre de la Innovació a Catalunya (ACCIÓ) incorpora informació sobre la transformació digital i verda de les empreses degut a la nova realitat post-pandèmica.

La població de referència són totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya (S’exclouen els serveis de l’Administració Pública, les activitats d’educació, sanitat i de serveis socials, i els serveis financers i d’assegurances).

La mostra són 1.200 empreses amb representativitat per al conjunt de Catalunya, amb un error mostral no superior al ±2,8 % per un nivell de confiança del 95,5 %.

Del resum executiu del Baròmetre de la Innovació a Catalunya de l’any 2022 se n’extreuen les següents dades:

 

Empreses amb activitat innovadora

-El 56,4% de les empreses catalanes de més de nou treballadors han realitzat alguna activitat innovadora el 2022, gairebé 6 punts percentuals més que el 2021.

-El 30,7% de les empreses innovadores ha adquirit o desenvolupat R+D l’any 2022, percentatge superior al del 2021 (24,4%).

-La innovació es concentra en major mesura en les empreses emergents i les més madures.

 

Binomi innovació-internacionalització

-El 58,1% de les empreses innovadores són exportadores, percentatge molt superior al 29,5% de les no innovadores.

 

Tipus d’activitat innovadora

-Les empreses catalanes han innovat principalment en producte i sistemes d’informació i comunicació l’any 2022.

 

Innovació disruptiva

-El 14,9% de les empreses innovadores ha reservat part del pressupost per a projectes d’innovació disruptiva l’any 2022, 3 punts percentuals més que l’any anterior.

-Innovació disruptiva es concentra principalment en les empreses emergents.

 

Col·laboració en innovació

-El 46,6% de les empreses innovadores han col·laborat amb diferents tipus d’agents per a innovar el 2022, principalment amb consultors, proveïdors i centres tecnològics.

 

Previsions

-Gairebé un 80% de les empreses amb R+D espera obtenir un producte/servei nou o millorat i prop d’un terç preveu implementar un nou model de negoci el 2023.

-El 90,1% de les patents que es preveuen sol·licitar són internacionals.

-Més de la meitat de les empreses innovadores preveuen un augment de l’eficiència i un increment de la facturació pel 2023.

-Gairebé un 60% de les empreses catalanes preveuen invertir en alguna activitat innovadora l’any 2023.

 

Transformació digital

-El 35,0% de les empreses catalanes de més de nou treballadors han invertit en transformació digital el 2022, 10 punts percentuals més que el 2021.

-Internet de les coses i Big Data són les tecnologies més incorporades l’any 2022. S’ha produït un augment generalitzat de les noves tecnologies a excepció del Blockchain, que té una presència residual.

-El 27% de les empreses amb transformació digital no disposa de talent digital suficient per transformar-se.

-Un 37,1% de les empreses catalanes preveuen invertir en transformació digital el 2023.

 

Transformació verda

-El 38,8% de les empreses catalanes ha invertit en transformació verda el 2022, gairebé set punts percentuals més que l’any 2021.

-La inversió en energies renovables, la recuperació de recursos i ús de materials reciclats i la incorporació de criteris mediambientals en el producte o servei són les actuacions majoritàries per a la transformació verda l’any 2022.

-Una tercera part de les empreses amb transformació verda no disposa de personal qualificat suficient per transformar-se.

-El 40,8% de les empreses catalanes preveuen invertir en transformació verda l’any 2023.

 

Font: DACC