AJUTS | 24/07/2023  Ruralcat

S’obre la convocatòria pels ajuts de Conservació de recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació

L’objecte d’aquests ajuts és la descripció i la conservació dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació del territori de Catalunya.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts de conservació de recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació amb un import total de 300.000 euros, que s’inscriuen en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027.

L’objecte d’aquests ajuts és la descripció i la conservació dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació del territori de Catalunya. Les varietats locals identificades s'inscriuran al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya. És també un objectiu fomentar el coneixement entre els agricultors, les entitats i els consumidors sobre l'existència d'aquestes varietats i canalitzar-les pels mercats locals mitjançant el comerç de proximitat. També es vol fomentar el coneixement dels parents silvestres dels conreus i de les plantes silvestres d'ús alimentari i de les seves aplicacions al sector agrícola, així com promoure la recopilació i l'intercanvi d'informació entre organitzacions i dur a terme activitats de divulgació.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural. Així, la dotació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és de 171.000 euros, i la participació del FEADER és d’un 43% del finançament, el que representa 129.000 euros.

L’import d’aquesta convocatòria és ampliable segons disponibilitats pressupostàries, a càrrec dels pressupostos del Departament. L’aplicació d’aquesta ampliació està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de la subvenció. La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de priorització.

 

Les actuacions subvencionables són les següents:

-Conservació de varietats locals, parents silvestres dels conreus i/o plantes silvestres d’ús alimentari: actuacions de manteniment dels bancs de germoplasma

-Caracterització: descripció dels diferents caràcters morfològics, hereditaris, de les varietats locals i en el cas dels parents silvestres dels conreus i/o plantes silvestres d’ús alimentari, descripció d'aquells trets d'interès agrari i alimentari que puguin tenir

-Multiplicació de varietats locals inscrites o en tràmit d'inscripció en el Catàleg de varietats locals de Catalunya per a l’obtenció de llavors i plançons

-Realització d’analítiques:

-Per a l'actuació de caracterització: analítiques sanitàries, nutricionals, sensorials, d'ADN

-Per a l'actuació de conservació: analítiques relatives a les principals malalties que es poden transmetre amb el material vegetal

-Manteniment de bases de dades conjuntes i la seva actualització

-Prospecció i recopilació de coneixements etnobotànics

-Realització d'activitats de divulgació

 

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les entitats de conservació públiques i privades que portin a terme actuacions de conservació i caracterització de varietats locals, parents silvestres dels conreus i/o plantes silvestres d’ús alimentari. L'import màxim és de 15.000 euros per beneficiari, i el termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos.

 

Font: DACC