FERTILITZACIÓ | 13/06/2016  OFTDR

Resultats dels assajos de fertilització en colza a la Catalunya central

Segons els resultats del camp d'assaig de Conill (Calonge de Segarra), l'aplicació d'uns 150 kg N ha-1 mitjançant un adobatge basat en l'aplicació de productes orgànics o 100 kg N ha-1 mitjançant adobs minerals són suficients per aconseguir els màxims rendiments dels cultius de colza.

Camp de colza. Font: DARP, 2015

Camp de colza. Font: DARP, 2015

En el camp de Conill (Calonge de Segarra) es duu a terme un dels assajos que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) duu a terme a través de la Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes (OFTDR) el marc de la Xarxa de Plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya.

En aquest assaig de fertilització a llarg termini es pretén obtenir la resposta dels cultius extensius d’hivern a la fertilització orgànica a una zona semifrescal. Entre d’altres, els principals objectius són conèixer les estratègies d’adobatge més adequades per aconseguir els màxims rendiments segons les característiques que s’hi donen i conèixer els seus efectes sobre la qualitat del sòl i les aigües. A banda d’aquests objectius, el camp constitueix una plataforma on assajar aspectes tecnològics dels cultius extensius, com en aquesta ocasió les rotacions.

Des de l’entrada del greening o pagament verd a la PAC, la rotació de cultius té més presència a les explotacions agrícoles i ha suposat la introducció de cultius poc habituals. La colza cada vegada està més present als camps, i per aquest motiu es va decidir incorporar-la a l’assaig i conèixer la seva resposta a la fertilització orgànica dins una rotació amb els cereals d’hivern.

En el dossier “Fertilització orgànica, organomineral i mineral en la colza. Conill, Calonge de Segarra (Anoia)
Campanya 2014-15”
es mostren els principals resultats i conclusions de la campanya passada, que han permès obtenir informació sobre:

  • Rendiment de la colza en diferents estratègies d’adobatge (moment d’aplicació i tipus de producte fertilitzant).
  • Valor fertilitzant del nitrogen i coeficient d’equivalència dels nutrients aplicats amb els adobs orgànics.
  • Evolució del contingut de nitrats al sòl.
  • Producció de biomassa de colza a la sortida d’hivern.
  • Relació de la biomassa de colza a cobertora i la collita.
  • Extraccions de la colza i la necessitat de fertilitzar amb sofre.

Mitjançant aquest treball es pretén traslladar la informació obtinguda al sector i continuar treballant per a poder establir pautes per a que els agricultors que es trobin en unes condicions similars a les de l’assaig, puguin orientar la fertilització de la seva colza, sense penalitzar les produccions i respectant el medi ambient.

No obstant això, des de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes es recomana tenir coneixement de les característiques dels camps propis, i utilitzar els camps d’assaig per complementar tota la informació que es tingui per adaptar les estratègies d’adobatge a les necessitats d’aquests.

Recordeu que al web de l’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes
trobareu tota la informació sobre Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya (PMFAC): Fulls informatius de cada Pla, Resultats dels camps d’assaig i Els Plans en xifres.