RAMADERIA | 17/06/2016  DARP

Novetats en l'assegurança ramadera i aqüícola

Des de l'1 de juny de 2016, l'assegurança tradicional ramadera i aqüícola s'adapta a una nova plataforma que, entre altres, pretén simplificar les línies existents, adaptar el sistema a possibles modificacions futures i permetre una contractació flexible de línies, garanties i formes de pagament

El Consell de Ministres va aprovar el passat 11 de desembre de 2015 el 37è Pla d’assegurances agràries corresponent a l’any 2016, dins del qual, i des de l’1 de juny de 2016, l’assegurança tradicional ramadera i aqüícola s’adapta a una nova plataforma que, entre altres, pretén simplificar les línies d’assegurança ramaderes, adaptar el sistema a possibles modificacions futures, així com permetre una contractació flexible de línies, garanties i formes de pagament. Aquest canvi ha suposat l’adaptació dels sistemes d’informació i de gestió de les pòlisses, amb la col·laboració de les companyies asseguradores.

Segons aquest nou sistema, totes les línies segueixen un mateix esquema general que posteriorment s’adapta a les característiques de cada producció:

 • Garanties bàsiques: el ramader pot contractar un paquet de garanties bàsiques, en què s’inclou els riscos sanitaris de manera general, per a les explotacions de producció intensiva (porcí i aviram). Per al boví i l’oví no només es contempla els riscos sanitaris sinó també els climàtics, morts massives i atacs d’animals. Amb aquest paquet es tracta de tenir cobert qualsevol esdeveniment que, per la seva gravetat, posi en perill la viabilitat de l’explotació. 
 • Garanties addicionals: cada ramader escollirà entre les garanties addicionals que consideri necessàries, segons el seu risc i les característiques de la seva explotació, però que no són prioritàries per al manteniment de la seva activitat.


Per al boví reproductor, les garanties addicionals cobreixen un ampli ventall de riscos com són els accidents individuals, el meteorisme agut, les mamitis individuals, els brots de mamitis, el carboncle, la mort sobtada o la mort de la mare durant el part, entre altres. Alhora, cal destacar les següents garanties:

 • La garantia que cobreix aquests animals des del seu naixement fins al mes de vida.
 • La disminució de la prolificitat per a les explotacions de carn.
 • La pèrdua de qualitat de la llet per a explotacions de llet.
 • Les explotacions de llet amb una producció mitjana anual superior a 10.000 quilos podran assegurar els seus animals per un valor superior tot i que no estiguin en control lleter o no siguin purs.


D’una altra banda, comentar que la garantia de sanejament extra complementa el sacrifici necessari per tuberculosis bovina, brucel·losis bovina, leucosis enzoòtica bovina i peripneumònia contagiosa bovina ja inclòs en la garantia bàsica.

Per a la resta d’espècies assegurades, aquestes assegurances s’adapten als riscos específics més habituals en cada cas.

Val a dir també que s’ incorporen mes novetats, com les següents:

 • L'assegurança per a la cobertura de les despeses derivades de la retirada i destrucció d’animals morts en l’explotació, que ja es va adaptar a aquesta nova plataforma l’any passat, es pot incloure com a garantia addicional en qualsevol de les línies d’assegurança, i també es pot continuar assegurant de forma separada.
 • Possibilitat de domiciliar el cobrament de les primes i els pagaments directament al compte del ramader.
 • Possibilitat de contractar l’assegurança en la seva modalitat de renovable.
 • Possibilitat de fraccionar el pagament de la prima amb l’aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).


Les línies d’assegurança afectades per aquesta nova plataforma i totes les novetats exposades són les següents:

 • Assegurança d’explotació de bestiar boví reproductor i recria.
 • Assegurança de bestiar boví d’alt valor genètic.
 • Assegurança d’explotació de bestiar boví d’engreix.
 • Assegurança d’explotació de reproductors bovins d’aptitud càrnia.
 • Assegurança d’explotació de bestiar boví de lídia.
 • Assegurança d’explotació de bestiar equí.
 • Assegurança d’explotació de bestiar equí de races selectes.
 • Assegurança d’explotació de bestiar oví i cabrum.
 • Assegurança d’explotacions de bestiar d’aviram de posta.
 • Assegurança d’explotació de bestiar d’aviram de carn.
 • Assegurança d’explotació de bestiar porcí.
 • Assegurança d’aqüicultura marina i continental.

 

Finalment, cal subratllar que totes elles estan subvencionades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya amb un 28% sobre la subvenció que l’Entitat Estatal d’assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada i amb un 45% en el cas de l’aqüicultura, mitjançant l’Ordre ARP/90/2016, de 18 d’abril, que va aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries, i publicava la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2016.