FORMACIÓ | 30/06/2016  DARP

L'EA de Tàrrega ofereix cursos semipresencials per a la incorporació a l'empresa agrària

L'Escola Agrària de Tàrrega ha publicat una àmplia oferta de formació semipresencial per al curs 2016-2017, adreçada als joves que han sol·licitat l'ajut del DARP per incorporar-se a l'empresa agrària.

Un dels requisits que cal complir per obtenir els ajuts d’incorporació a l’empresa agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) és completar un itinerari formatiu que s’adapta al perfil de cada jove d’acord amb la seva formació prèvia i segons el tipus d’explotació en què s’incorpora i que pot arribar a 400 hores de formació. Aquest itinerari, el confeccionen els més de 30 tutors d’incorporació que hi ha distribuïts pel territori català a través de les escoles agràries i que el DARP assigna a cada jove segons la seva procedència.

L’itinerari està estructurat en tres blocs de formació:

  1. Formació tecnològica, que comprèn una sèrie de continguts bàsics segons que l’explotació sigui agrària o ramadera, i uns continguts específics segons el tipus de producció (cultius extensius, fruita, horta, porcí, boví, etc.).
  2. Formació preceptiva, que fa referència a formació que exigeix l’Administració a tots els agricultors i ramaders per desenvolupar una determinada activitat, per exemple el nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris per als agricultors o el benestar animal per a alguns ramaders.
  3. Formació en gestió empresarial, en què es dóna formació genèrica i específica per aprendre a gestionar una empresa agrària, amb continguts com comptabilitat, finançament, màrqueting, negociació, presa de decisions, etc.

Per assolir aquest itinerari l’Escola Agrària (EA) de Tàrrega fa una proposta didàctica que es basa en la formació semipresencial, que permet que els joves puguin combinar una part de la formació a distància a través d’internet i una altra de presencial a l’escola, de manera que poden combinar més bé la formació amb el treball a les seves explotacions. Aquesta formació està estructurada de manera que es pot completar tot l’itinerari en 10 mesos.

L'Escola ha publicat un díptic on podeu consultar el llistat de cursos, així com el calendari i l’horari de cada un. Per a més informació podeu contactar amb:

Escola Agrària de Tàrrega
Av. de Tarragona s/n
25300 Tàrrega
Tel. 973310715
aecatar.daam@gencat.cat