DOSSIER TÈCNIC | 06/11/2023  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 124: “Sistemes d'integració de vegetació en edificis”

Aquest monogràfic està dedicat a la utilització d’espècies vegetals als edificis i els beneficis que aporta tant a l’edifici com a les zones urbanes i a la ciutadania.

Dossier Tècnic nº 124: “Sistemes d'integració de vegetació en edificis”.

El  Dossier Tècnic nº 124: “Sistemes d'integració de vegetació en edificis” està dedicat a la utilització d’espècies vegetals als edificis i els beneficis que aporta tant a les zones urbanes com a la ciutadania.

El 75% dels habitants europeus viuen en zones urbanes. La majoria de vegades, l’únic apropament a la natura el tenen gràcies als parcs i jardins de la ciutat on viuen. Barcelona disposa, sense comptar la superfície de Collserola, amb només 5,53 m2 d’espais verds per habitant, una ràtio molt per sota de la recomanada per l’OMS (16 m2/habitant). L’escassetat d’espais verds suposa, entre d’altres, una pèrdua de qualitat de vida dels seus habitants, més problemes de salut, una pitjor qualitat de l’aire, gran disminució de la biodiversitat, un major risc d’inundacions, etc.

La utilització de cobertes i façanes verdes incrementa la superfície verda urbana i, per tant, contribueix a disminuir aquests efectes. Suposa, a més, una aportació estètica, de regulació de l’entorn, de noves ofertes d’esbarjo (horts socials, per exemple), de producció d’aliments, educatives, culturals, sense oblidar el benefici físic i emocional de la ciutadania.

En aquest dossier s’expliquen tècniques, beneficis i productes que s’utilitzen actualment en les cobertes i façanes verdes. Els articles s’estructuren de la següent manera:

- Les cobertes verdes. Beneficis, classificació i reptes de futur

- Els murs i les façanes verdes. Història, classificació i reptes de futur

- Els serveis ecosistèmics proporcionats pels sistemes d’integració de vegetació en els edificis

- Jardins verticals per al tractament i la reutilització d’aigües residuals urbanes

- El manteniment de la infraestructura verda urbana en l’entorn urbà

- Nous productes

 

El Dossier s’acaba amb una entrevista a Cristina Matos Silva, enginyera de camins, fundadora de l’Associació Portuguesa de Cobertes Verdes i membre de la Federació Europea d’Associacions de Cobertes Verdes. Els seus interessos de recerca se centren en la sostenibilitat en la construcció, concretament en les cobertes verdes i els murs vius, la seva avaluació econòmica i la planificació urbana associada, el rendiment tèrmic i acústic, i la planificació del manteniment en un clima mediterrani. També avalua l’eficiència dels sistemes de recollida d’aigües pluvials, tant a escala urbana com dels edificis i quan es combinen amb solucions de cobertes verdes.

S’està preparant un proper dossier on s’explicaran les experiències portades a terme en el nostre país.

 

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

 

Font: DACC