AJUTS | 12/12/2023  Ruralcat

Es convoquen nous ajuts destinats a projectes de Grups Operatius de la AEI-Agri en matèria de productivitat i sostenibilitat en el sector agroalimentari i forestal

El DACC ha publicat la nova convocatòria d’ajuts 2023 per donar suport en matèria d’innovació al sector agroalimentari i forestal mitjançant 2 línies d’ajut.

L’import total d’aquesta convocatòria del 2023 és de 7.500.000 d’euros cofinançats pel DACC i FEADER.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha convocat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant la RESOLUCIÓ ACC/4074/2023, de 22 de novembre, els ajuts a la preparació i execució de projectes per part de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI-Agri) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i en el marc del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) 2023-2027.

L’objectiu d’aquest ajut és donar suport en matèria d’innovació al sector agroalimentari i forestal mitjançant 2 línies d’ajut. Per una banda la Línia 1 d’ajuts a la preparació de projectes de grups operatius de l’AEI, destinada a projectes que estan encara en una fase inicial i que requereixen un plantejament previ a la realització d’un pilotatge, i d’altre banda, la Línia 2 d’ajuts per donar suport a l’execució de projectes pilot innovadors duts a terme pels grups operatius.

Els Grups Operatius són agrupacions de diferents entitats, empreses o agents, creades amb l’objectiu de resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu en un projecte de innovació.

L’import total d’aquesta convocatòria del 2023 és de 7.500.000 d’euros cofinançats en un 57% pel DACC. El 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquesta dotació es distribueix per a cada línia d’ajut de la següent manera: Línia 1 d’ajuts a la preparació de projectes de grups operatius de l’AEI, fins un import màxim de 250.000 euros i línia 2 d’ajuts per donar suport a l’execució de projectes pilots de grups operatius, fins un import màxim de 7.250.000 d’euros.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins al 31 de gener de 2024, inclòs.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions, les empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, les cooperatives agràries i forestals i les seves associacions o federacions, les comunitats de regants, els artesans alimentaris i els seus gremis, els grups d'acció local per al desenvolupament local (GAL) de LEADER i les seves associacions, i els clústers relacionats amb el sector agroalimentari i forestal.

El límit màxim d'ajuda per projecte serà de 15.000 euros per la Línia 1 d’ajuts a la preparació de projectes i de 250.000 euros per a la Línia 2 d’ajuts a l’execució de projectes.

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors per accelerar la innovació en el sector agroalimentari i forestal i d'aquesta manera, donar resposta a les necessitats de modernització del sector primari impulsant l'intercanvi de coneixements, la innovació i la digitalització de l'agricultura i les zones rurals, i a promoure l'adopció d'aquest enfocament en la seva activitat.

Entre altres, es finançaran iniciatives en matèria de seguretat alimentària, diversitat agrícola, sostenibilitat econòmica, competitivitat de les explotacions agrícoles, mitigació al canvi climàtic, gestió eficient dels recursos naturals, conservació de la biodiversitat, suport als joves agricultors, desenvolupament rural, igualtat de gènere i reducció del malbaratament d’aliments.

Fins a data d’avui, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural ha convocat aquests ajuts en sis ocasions, entre els anys 2015 i 2021, amb excel·lent resposta per part del sector agroalimentari i forestal, que ha participat activament en la presentació de projectes.

En total, aquestes convocatòries han subvencionat la participació de 783 empreses en 284 projectes (74 projectes de redacció i 210 projectes pilot innovadors), per un valor de 29,18 milions d’euros. Davant l’èxit, de les convocatòries anteriors. d’aquest instrument facilitador de la innovació, en aquest nou Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, el Departament ha incrementat el pressupost per a aquesta mesura, que estimula la innovació i que és un dels reptes estratègics d’aquest Pla, en un 45% respecte a la planificació pressupostària inicial de l’anterior Programa de Desenvolupament Rural (PDR 2014-2022).

Les activitats subvencionades en les anteriors convocatòries i els resultat dels projectes es poden consultar al portal RuralCat, web de continguts tècnics del DACC, a l’adreça següent: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/xarxa-i.cat/grups-operatius.

 

Font: DACC