ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 05/03/2024  Ruralcat

La fertilització dels cultius, eix de la transferència del coneixement de quatre activitats demostratives a Catalunya

Des del 2021, s’estan desenvolupant quatre activitats demostratives relacionades amb la fertilització de cultius, impulsades per diverses entitats: la Fundació Miquel Agustí, la Universitat de Barcelona, l’IRTA, i la UPC.

Les activitats demostratives aborden la problemàtica derivada de l’aplicació de fertilitzants nitrogenats als sòls de cultius. L’adobat nitrogenat, ric també en fòsfor i potassi, pot tenir efectes negatius en el medi ambient, sobretot si es fa en excés.

Des del 2021 s’estan duent a terme quatre activitats demostratives, per part de diferents centres de recerca de Catalunya, centrades a abordar l’aplicació de fertilitzants als sòls de cultiu. L’origen d’aquesta pràctica recau en el fet que el nitrogen,  juntament amb el fòsfor i el potassi, són imprescindibles pel creixement i el desenvolupament de les plantes. Els sòls agrícoles sovint són pobres en aquests nutrients, sobretot del nitrogen, que fixat en el sòl en forma de nitrats es perd per lixiviació o bé en forma de gas a causa de la desnitrificació microbiana, convertint-se en el factor limitant del creixement de les plantes.

La fertilització NPK (nitrogen, fòsfor i potassi), pot tenir efectes negatius en el medi, sobretot si es fa en excés, ja que condueix a la lixiviació d’aquests elements, que passen als aqüífers i acaben eutrofitzant les aigües continentals o directament assolint concentracions tòxiques,  com és el cas del nitrogen, en les fulles d’algunes hortalisses

En aquest sentit, la Fundació Miquel Agustí, està realitzant el projecte “Monitoratge del contingut de nitrats en hortalisses de fulla a Catalunya: elaboració participativa d'un mapa dinàmic mitjançant l'ús del NIR que permeti actuar de manera preventiva i correctora”, amb l’objectiu de fer una radiografia del contingut de nitrats en els cultius de fulla i en el sòl de les principals zones hortícoles de Catalunya, així com crear un mapa dinàmic amb aquesta informació. Les anàlisis s’estan realitzant mitjançant la tecnologia NIR i la informació generada permetrà valorar la qualitat dels cultius de fulla d’algunes hortalisses, informar-ne als productors i consumidors i proposar mesures correctores, si és el cas. A més a més, permetrà valorar la utilitat del contingut de nitrats en fulla com a indicador del contingut en el sòl i, per tant, del risc de lixiviació, prevenint riscos ambientals associats a la gestió de la fertilització.

Imatge 1. Espectres NIR; a) equip de sobretaula i b) amb l’equip portàtil

 

Un altre projecte centrat en l’àmbit de la fertilització en horta és el que està duent a terme la Universitat de Barcelona, “Construcció de sistemes productius d’horta sense llaurada a partir de la regeneració i gestió de la fertilitat del sòl amb l’ús de restes vegetals llenyoses i de la promoció de la fixació biològica de nitrogen”. Amb aquesta activitat es pretén revertir la intensitat de la llaurada i el confinat de l’arrelament de les plantes als primers centímetres de sòl mitjançant una metodologia de regeneració de sòls d’horta mediterrània a partir de la incorporació de restes vegetals llenyoses triturades, riques en carboni, abans d’una rotació encapçalada per moniato. El què es vol demostrar, entre d’altres, és si aquestes pràctiques són capaces d’augmentar ràpidament la matèria orgànica del sòl i d’estimular la fixació de nitrogen en el conreu del moniato.

En la mateixa línia l’IRTA està desenvolupant el projecte “Mètodes eficients i sostenibles per reduir el contingut en fòsfor i potassi assimilables del sòl en situacions excedentàries” on es mostraran estratègies per reduir el contingut en fòsfor i/o potassi en sòls amb continguts molt alts d’aquests nutrients. El projecte és rellevant, ja que la normativa actual marca la necessitat de fertilitzar i gestionar les parcel·les afectades de manera que, a mitjà termini, es redueixin aquests continguts.

Per la seva part, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) està executant l’activitat demostrativa Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícola, on pretén desenvolupar i validar una tecnologia de baix cost per millorar l’eficiència en la utilització de recursos agronòmics segons un model d’economia circular, reduint així l’impacte ambiental de l’activitat agrícola. Concretament, treballa per desenvolupar l’aplicació d’un filtre natural de doble etapa utilitzant materials reactius que permetin captar fòsfor de lixiviats agrícoles, estabilitzar les restes vegetals de conreu, i reutilitzar l’aigua tractada, alhora que avalua la producció agrícola resultant d’aplicar aquest sistema.

Imatge 2: Infografia de l’activitat demostrativa “Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícola”, de la UPC

 

Aquestes activitats demostratives finalitzen durant el 2024 i són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

Font: DACC