AGRICULTURA | 17/06/2024  Ruralcat

Promoure l'arrendament de les parcel·les agrícoles i ramaderes abandonades, la finalitat del Registre de parcel·les en desús

Es calcula que hi ha 828.000 hectàrees de conreu, de les quals, en els últims 20 anys, s’han deixat de cultivar 98.501 ha.

Registre de parcel·les en desús

Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal.

L’any 2019 es publica la Llei 3/2019 de 17 de juny, dels espais agraris amb l’objectiu de regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i la seva conservació i protecció. Amb aquesta llei es pretén aconseguir una activitat agrària econòmicament viable, sostenible i respectuosa amb el medi ambient amb la finalitat de produir aliments. Un dels aspectes exposat a la llei són els instruments per la recuperació i preservació de la capacitat productiva dels espais agraris en desús. Per aquest motiu, i per donar compliment a la Llei, es publica el Decret 169/2023, de 12 de setembre, del procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i del funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.

 

Procediment per declarar parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i el funcionament del Registre de parcel·les en desús.

Aquest decret regula un procediment que permet comunicar i inventariar parcel·les que poden estar en desús, i amb un procés amb moltes garanties perquè el titular pugui promocionar un arrendament per a millorar l’activitat agrària a través de publicacions de convocatòries on es prioritzarà la incorporació de les dones i joves a l’activitat agrària. Aquesta disposició de base agrícola i ramadera pot afavorir el relleu generacional i evitar el despoblament de les zones rurals.

Totes les parcel·les s’identificaran, es registraran i tècnics del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural n’avaluaran la idoneïtat de passar a formar part del nou registre. A continuació, per convocatòria pública de concurrència competitiva, es facilitarà el lloguer entre el propietari i el llogater, sempre amb la informació i comunicació amb el propietari.

Només en casos molt excepcionals que la persona titular de la parcel·la agrària o ramadera en desús no la vulgui arrendar s’haurà de tramitar sense el consentiment del propietari a través d’una expropiació de l’usdefruit. Aquest lloguer pel qual es requereix a la persona titular perquè formalitzi el contracte d’arrendament, estarà sempre regulat pel Codi Civil Català.

El decret que permetrà recuperar les terres en desús, contempla la creació de les comissions territorials de seguiment del Registre amb representants de l’àmbit local amb l’objectiu de promouredivulgar i fer el seguiment del Registre, amb la finalitat d’aconseguir la consolidació de l’activitat agrària en l’àmbit de l’arrendament de les parcel·les agràries en desús.

 

45.000 hectàrees de conreus abandonats

Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal.

Es calcula que hi ha 828.000 hectàrees de conreu, de les quals, en els últims 20 anys, s’han deixat de cultivar 98.501 ha (disminució del 10,62%) i al contrari, la superfície forestal ha crescut 144.237 ha, que representa un increment del 7,58%.  Cal remarcar que hi ha una disminució de superfície forestal anomenada altra vegetació que són prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms pasturats, que podria ser conseqüència de la manca de pastura.  Això no vol dir que la pèrdua de superfície de conreus incrementi directament la superfície forestal, però sí que dona una idea de la pèrdua de sòl agrícola que pateix el territori.

Aquest procés de pèrdua de sòl agrari no només s’ha produït en aquestes dues dècades, atès que es calcula que el procés d’abandonament s’ha produït amb més intensitat des de la segona meitat del segle XX.

El fenomen de la disminució de la superfície de sòl agrari és un procés complex que està vinculat a nombrosos factors, com; l’extraordinària expansió de la urbanització i d’un increment del consum de sòl per urbanitzar. En general, han desaparegut les zones agrícoles que es trobaven a tocar de les ciutats, moltes transformades en nous usos com habitatge, equipaments, zones industrials, etc., per tant, no es poden considerar com a sòl agrari abandonat.

Catalunya amb 0,15 ha per habitant de superfícies llaurable se situa en menys de la meitat d'hectàrees llaurables per habitant que la mitjana espanyola i la meitat de la UE que és de 0,33 ha/hab. Per tant, és necessària la preservació de l’ús agrícola dels sòls a Catalunya per aproximar-nos a la sobirania alimentària i reduir la importació de productes agrícoles alimentaris, amb la reducció de la petjada de carboni que això comporta.

 

Estat actual del Procediment i Registre de Parcel·les en desús

Des de l’entrada en vigor del Decret 169/2023, el Registre de Parcel·les en desús es troba en funcionament. Aquest registre de caràcter administratiu i públic, permetrà la promoció de les parcel·les que s’han registrat definitivament procedents, bàsicament, de la declaració de parcel·la agrària i ramadera en desús, de les que de forma voluntària s’han incorporat per part del propietari al registre i les que siguin titulars la Generalitat de Catalunya.

Per poder incloure voluntàriament la parcel·la al Registre es pot fer via telemàtica, o bé presencialment, si el propietari no és persona obligada, a través de les Oficines d’Atenció Ciutadana.

Per iniciar el procediment de declaració de parcel·la en desús, es pot comunicar una parcel·la que es consideri que hi ha indicis de desús, sempre que la persona que ho comuniqui sigui:

Persona habilitada

Agricultor professional o empresa agrària

Si és una persona habilitada, prèviament a la comunicació, caldrà donar-se d’alta a la base de dades. Es poden donar d’alta a la base de dades de persona habilitada:

Les persones que formen part de les organitzacions professionals agràries més representatives.

Les persones que representen el món cooperatiu.

Les persones que formen part de la Taula Agrària.

Els col·legiats i col·legiades dels col·legis professionals amb competències amb agronomia.

Les Administracions locals ja es troben, d’ofici, donades d’alta a la base de dades de persones habilitades.

La comunicació ha de permetre ubicar la finca i una descripció dels indicis pels quals es considera en desús. La persona que comunica no formarà part del procediment.

 

Font: DACC