AJUTS | 08/07/2024  Ruralcat

Oberta la convocatòria per a la concessió d’ajuts a l’impuls de l’economia circular

L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’execució de projectes i actuacions que contribueixin de forma substancial a la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials amb la finalitat de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial.

Economia circular

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 16 d’agost de 2024.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Fundació Biodiversitat, ha publicat l’extracte de la Resolució de 24 de juny de 2024 per la qual s’efectua la convocatòria per a la concessió d’ajuts a l’impuls de l’economia circular. Aquests ajuts estan legalment afectats a finançar els projectes o línies d’acció que s’integren dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation, Component 12 “Política Industrial d’Espanya 2030”. La convocatòria es regeix per les bases reguladores de l’Ordre TED/1211/2022, d’1 de desembre, modificats per l’ordre TED/844/2023, de 18 de juliol.

 L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’execució de projectes i actuacions que contribueixin de forma substancial a la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials amb la finalitat de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular.

 

 Actuacions subvencionables:

Seran subvencionables les actuacions que contribueixin de forma substancial a la transició cap a una economia circular, situant a l’empresa per sobre dels nivells mínims exigits per les normes de la Unió o les normes tècniques mínimes disponibles en el mercat. Concretament, les actuacions hauran de pertànyer a alguna de les següents categories:

 

 - Reducció del consum de matèries primeres verges. 

- Recerca, desenvolupament i innovació per a millorar l’ecodisseny dels projectes per tal d’allargar-ne la seva vida útil i millorar la seva reciclabilitat. 

- Millora de la gestió de residus

- Transformació digital de processos a través d’infraestructures i sistemes.

 

En el cas de la reducció del consum de matèries primeres i l’ecodisseny i la posada en marxa de productes, les actuacions destinades a la reutilització de materials, reciclat i valorització de residus generats hauran d’anar més enllà de l’estat actual de la tècnica, permetent la millora de la qualitat o l’eficiència de les activitats de reciclatge o reutilització respecte a un procés convencional. 

 

Entitats beneficiàries:

Podran obtenir la condició de beneficiaris, sempre que compleixin els requisits de la convocatòria i estiguin legal i vàlidament constituïdes: 

- Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia 

- Les entitats d’economia social definides a l’article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social. Aquestes entitats no podran formar part del sector públic.

- Les agrupacions de les entitats anteriors sempre que estiguin participades, com a mínim, per una PIME, start-up o entitat d’economia social, sense necessitat que aquestes disposin de personalitat jurídica pròpia.

 

Quantia:

La dotació màxima global de la convocatòria és de 26.864.000 euros. 

L’ajut que es concedeixi en el marc de la convocatòria tindrà forma de subvenció i tindrà una quantia total màxima de 10.000.000 euros per projecte i entitat, i un import mínim de 100.000 euros per projecte i entitat, excepte en els casos dels estudis de viabilitat i projectes de digitalització, que tindran una quantia màxima de 5.000.000 euros. En el cas d’agrupacions, l’import mínim s’exigirà a l’agrupació en el seu conjunt, i no a cada una de les entitats que la composen.

La intensitat dels ajuts varia del 35% al 60% depenent de si es tracta de Pimes o no i del tipus d’actuació.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 16 d’agost de 2024.

 

Sol·licituds:

Les sol·licituds per a l’obtenció de l’ajut es dirigiran a la Fundació Biodiversidad, que disposarà dels formularis de sol·licitud i models per al seu compliment i presentació en el seu portal web.  

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea