CANAL SEGARRA-GARRIGUES | 13/10/2010  RuralCat/DAR

La UE ha retirat les sentències condemnatòries pel cas Segarra-Garrigues

El Govern català va aprovar el passat dilluns, dia 11 d'octubre, el Pla de Gestió i Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. Així mateix, va ser informat de la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte de regadiu del Segarra-Garrigues, aprovada en ponència ambiental el passat divendres. Com a conseqüència, l'Executiu va declarar el regadiu i la concentració parcel·laria d'interès públic de primer ordre, i va aprovar les mesures ambientals compensatòries, fet que permet continuar amb el projecte amb plenes garanties ambientals.

Joaquim Llena, Francesc Baltassar i Josep Puxeu durant la roda de premsa. Font DAR.

 

Amb aquests acords, el Govern satisfà definitivament les demandes obertes amb la Comissió Europea arran de les sentències condemnatòries pel cas Segarra-Garrigues. Així mateix, el Govern evita la paralització de les obres i la possible retenció de fons europeus, tal com havia advertit reiteradament la Comissió Europea des de l'any 2000 i 2001.
 
Aquests acords del Govern català van ser presentats dilluns a la tarda a Lleida, a la delegació del Govern de la Generalitat, per part del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena; el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu.
 

Pla de Gestió i Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida

El Govern va aprovar el dilluns el Pla especial i de gestió dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida. Per a la Comissió Europea, l'elaboració d'aquest document era un pas indispensable, previ a la modificació de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) del Segarra-Garrigues, i necessari per donar compliment a la segona sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
 
Aquest pla és fruit d'un procés de participació de sis mesos amb els principals agents del territori. L'executiu català, mitjançant els departaments de Medi Ambient i Habitatge, i Agricultura, Alimentació i Acció Rural, es va comprometre a escoltar i tenir en compte la veu del territori.
 
El Pla contempla la regulació dels usos i la planificació de la gestió en 9 Espais Naturals Protegits (ENP) de la Plana de Lleida: Secans de Mas de Melons-Alfés; Secans de Segrià i Utxesa; Secans de la Noguera; Anglesola-Vilagrassa; Granyena; Bellmunt-Almenara; Plans de la Unilla; Plans de Sió, i Secans de Belianes-Preixana, amb una superfície total de 54.000 hectàrees. Aquests espais naturals es troben protegits per la legislació europea, en estar inclosos a la xarxa Natura 2000 i, catalana, en estar inclosos al Pla d'espais d'interès natural (PEIN) a nivell català.
 
La redacció de Plans de Gestió és un dels instruments bàsics per a garantir una actuació eficaç que permeti assolir estats de conservació favorables per a les espècies i els hàbitats protegits en aquests espais. L'objectiu primordial és l'entesa entre dos sectors històricament relacionats: el patrimoni natural i l'activitat humana. Així doncs, es tracta de trobar un equilibri entre la conservació dels hàbitats, i conseqüentment la fauna que hi habita, amb els usos productius del sector agrícola i ramader de la zona.
 
El Pla de Gestió preveu al voltant de 250 accions, amb un pressupost aproximat de més de 35M d'euros.
 

Declaració d'Impacte Ambiental del projecte de regadiu del Segarra-Garrigues

 
La ponència ambiental va aprovar divendres passat la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) que té com a objecte l'anàisi de la viabilitat i, si s'escau, les condicions addicionals necessàries, del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues en termes ambientals. Dilluns es va presentar a l'Executiu, i es va notificar que la DIA es formula amb caràcter favorable per a les següents actuacions previstes al projecte, sempre que s'hi apliquin les mesures i condicions adients:
 
1. Transformació per concentració parcel·lària i aplicació de reg d'alta eficiència fora dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000 i que no suposi l'afecció directa a les zones de major potencialitat de l'hàbitat per a acollir espècies estepàries.
 
2. Aplicació de reg d'alta eficiència als espais de Granyena i Valls de Sió.
 
3. Reg de suport a l'arbrat fora de ZEPA i en ZEPA, en les finques existents en el moment de declaració de l'espai, dins de les delimitacions acotades per l'estudi d'impacte ambiental.
 
4. Projectes d'infraestructures associades a la implantació del regadiu i la concentració parcel·lària.
 
5. Afecció a Hàbitats d'interès per a la conservació i hàbitats d'interès comunitari.
 
6. Prova pilot per al reg de suport al cereal i reg de suport al cereal d'hivern.
 

La DIA formula amb caràcter desfavorable les actuacions següents:

 
1. Reg d'alta eficiència fora dels espais ZEPA amb pèrdua d'hàbitat a les zones de major potencialitat de l'hàbitat per a acollir espècies estepàries, afeccions que s'incrementen per l'efecte vora i la pèrdua de connectivitat.
 
2. Reg de suport al cereal en la ZEPA de Mas de Melons-Alfés per la seva afecció a l'hàbitat potencial de la terrerola.
 
3. Modernització dels regs històrics a la ZEPA de Secans de Belianes- Preixana i Plans de Sió.
 
La pròpia DIA estableix que, si per raons imperioses d'interès públic de primer ordre cal continuar amb el projecte, serà necessari establir mesures compensatòries o modificacions en el mateix.
 

Acord pel qual es declara d'interès públic de primer ordre per el projecte de regadiu i concentració parcel·laria del canal Segarra-Garrigues.

 
El Govern va acordar dilluns que concorren raons imperioses d'interès públic de primer ordre per la realització del projecte de regadiu i concentració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues i per tant, s'aproven les mesures compensatòries necessàries, que donen compliment els objectius de conservació de Xarxa Natura 2000.
 

La Declaració d'interès públic de primer ordre es fonamenta en:

1. El projecte de regadiu del Segarra-Garrigues respon a una reivindicació històrica de la població de les comarques de la plana de Lleida. Reivindicació plenament justificada tant per motius sectorials, com per la imperiosa necessitat d'assegurar el subministrament d'aigua de boca a una part important de les comarques de la Segarra i de les Garrigues, que encara avui s'abasteixen de forma molt precària (alguns d'ells amb camions cisterna).El projecte contempla el subministrament d'aigua de reg a 76 municipis i la millora d'abastament d'aigua de boca a més de 70.000 persones.
 
2. Els motius que van portar a impulsar el projecte en els anys 30 per la Generalitat de Catalunya, així com la declaració d'interès general acordada pel Congrés dels diputats del Regne d'Espanya l'any 1994, no només continuen sent plenament vigents, sinó que avui en dia estan encara més justificats.
 
3. En l'àmbit social, les millores en les estructures per edats, el rejoveniment de la població, el saldo migratori positiu, la creació d'ocupació en un moment de crisi econòmica sense precedents, la millora de les explotacions agràries, l'estabilitat dels ingressos en les activitats vinculades al camp són només alguns dels beneficis que el regadiu impulsarà. D'altra banda, en l'àmbit econòmic, la millora del potencial productiu, la diversificació d'activitats i cultius, la millora de rendiments, la major necessitat de mà d'obra i de mitjans de producció, la garantia d'aigua d'ús de boca per a determinades poblacions, i l'efecte multiplicador que tot això tindrà en la indústria agroalimentària en particular i per la resta de l'activitat econòmica en general, es sumen als beneficis socials abans enumerats.
 
4. Catalunya té una climatologia molt variable, amb un règim de pluges irregular i una mitjana anual de precipitacions inferior a la necessària per al correcte desenvolupament dels cultius. El canvi climàtic no farà més que empitjorar l'actual situació per la qual cosa es fa indispensable dotar les comarques de Lleida d'instruments que permetin garantir les seves collites.
 
5. En el cas concret de la modernització dels regs històrics en la ZEPA dels Secans de Belianes-Preixana i Plans de Sió, i del reg de suport al cereal a la ZEPA de Mas de Melons-Alfés, cal afegir:
 
a. La modernització dels regadius històrics són una oportunitat única per millorar les obsoletes infraestructures de reg la qual cosa redundarà en una millora de l'eficiència en la gestió hídrica, reduint les pèrdues d'aigua, optimitzant l'ús energètic, optimitzant els factors de producció amb multitud de conseqüències favorables per al medi.
 
b. Els regs de suport a les zones més deprimides de secà com és el territori de la ZEPA de Mas de Melons, actualment amb una agricultura marginal abocada a la desaparició, complementen les necessitats hídriques dels cultius que la pluviometria actual no és capaç d'aportar. Amb l'actual projecte s'asseguren les collites i es garanteix la viabilitat de les explotacions agràries.
 
Així doncs, en base als antecedents històrics, als anhels de la societat lleidatana i als motius socials, econòmics i climatològics als quals s'ha fet referència, el projecte de regadiu del Segarra-Garrigues ha de ser executat per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, que tenen el seu origen en l'aplicació de polítiques de naturalesa social i econòmica complint obligacions de servei públic que produeixen beneficis per a la societat a llarg termini.
 
Aquesta declaració juntament a les mesures compensatòries que a nivell mediambiental es deriven permetrà continuar amb l'execució del projecte de regadiu i tancar definitivament els conflictes oberts amb la Comissió Europea arrel de les sentències condemnatòries pel cas Segarra-Garrigues.