POLÍTICA I LEGISLACIÓ | 18/10/2010  RuralCat/MARM

El Govern estudia canviar el marc legal de la titularitat compartida

El Consell de Ministres ha acordat la creació del Grup de Treball Interministerial sobre Titularitat Compartida d'Explotacions Agràries, l'objectiu final del qual serà l'elaboració d'un projecte de llei específic per donar compliment al mandat legal de regulació d'aquesta figura jurídica.

Font: MARM.

 

El Consell ha pres també coneixement d'un estudi del Consell d'Estat presentat per la Ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Elena Espinosa, per abordar la nova regulació posant èmfasi en la igualtat real i efectiva de la dona en l'àmbit rural i aconseguir un reconeixement ple del seu treball al si de les explotacions familiars en termes jurídics, econòmics i socials.
 
En aquest sentit, l'informe proposa diverses mesures per adequar la normativa vigent, com modificacions en les normatives d'ajuts i del cens agrari. També recull diverses accions, com la creació d'un carnet de cotitular o l'establiment d'una instrucció que permeti que es valori i impulsi l'efecte dels plans, programes i normes en l'àmbit de la titularitat compartida.
 

Evolució de la dona en l'entorn rural

Amb tot, el Govern reconeix que la realitat social de la dona al món rural, principalment en l'àmbit de l'explotació familiar, li impedeix participar en els drets i obligacions derivats de l'explotació en condicions d'igualtat, ja que comparteix les tasques agrícoles, aportant tant feina com béns, però habitualment només apareix una persona física com a titular, quedant la seva tasca sense suficient reconeixement.
 
La Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural han desenvolupat la figura de la titularitat compartida i el règim de cotitularitat de béns, drets i obligacions, així com la corresponent protecció de la Seguretat Social.
 
Posteriorment, el Decret 297/2009 ha suposat un important avenç en aquesta matèria, tot i que no pot donar ple compliment als mandats d'ambdues lleis, que pretenen establir un règim molt més ampli, la qual cosa fa que sigui precís adoptar d'altres mesures o que fins i tot es plantegi la possible modificació de lleis civils, mercantils, fiscals, de dret notarial i registral, o laborals, per fer efectiva la igualtat entre dones i homes al sector agrari.