SECTOR LLETER | 12/09/2016  DARP

Ajuts comunitaris per la reducció de la producció de llet

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat el Reglament que estableix un ajut per a la reducció de la producció lletera, una mesura que el ramader pot sol·licitar per un període de tres mesos. L'ajut té un llindar previst d'1.500.000 euros.

Els beneficiaris de l’ajut són productors que hagin lliurat llet de vaca a primers compradors durant els mesos del període de referència i el mes de juliol de 2016 i redueixin la producció en un període concret de 3 mesos.

L’import de l’ajut serà d’uns 14 euros/100 quilos de llet, sent els quilos computables la diferència entre el declarat en tres mesos concrets del període anterior (període de referència, anys 2015-16) i la previsió per als mateixos mesos del període actual (període de reducció, anys 2016-17).

La sol·licitud d’ajut farà esment a les quantitats de referència i a les que es preveu lliurar i reduir en el període de reducció en comparació amb el període de referència en el mesos dels 4 subperíodes que s’esmenta més endavant, i s’haurà d’acompanyar còpia de les factures o documents justificatius de les quantitats lliurades dels mesos de referència objecte de la sol·licitud i factures o documents justificatius de les quantitats lliurades el mes de juliol de 2016. I cada productor només podrà sol·licitar ajut per a un dels subperíodes; si sol·licita més d’un, totes les sol·licituds d’aquest productor quedarien anul·lades, llevat dels sol·licitants del primer subperíode que podran presentar una sol·licitud en el quart període de reducció.

També cal tenir en compte que no es podrà sol·licitar ajuts per volums de reducció superiors al 50 % de les quantitats lliurades en el període de referència pel qual se sol·licita ni per quantitats inferiors a 1.500 quilos.

En el cas de Catalunya, les sol·licituds per al primer subperíode es presentarien en les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) on es trobi el domicili social del productor, amb els documents de justificació del volum lliurat dels tres mesos del període de referència (2015) i del mes de juliol de 2016 abans de les 12:00 hores del dia 21 de setembre. La suma de les factures ha de correspondre’s amb els litres declarats al sistema unificat d’informació del sector lacti (INFOLAC) pel comprador.

 

Les dates límit de sol·licitud de l’ajut de cada subperíode serien:

 

  1. El 21 de setembre de 2016, fins a les 12:00 h., per a la reducció dels lliuraments de llet a l'octubre, novembre i desembre de 2016.
  2. L'11 d'octubre de 2016, fins a les 24:00 h., per a la reducció dels lliuraments de llet al novembre, desembre de 2016 i gener de 2017.
  3. El 9 de novembre de 2016 fins a les 12:00 h., per a la reducció dels lliuraments de llet al desembre de 2016, gener i febrer de 2017.
  4. El 7 de desembre de 2016 fins a les 12:00 h., per a la reducció dels lliuraments de llet al gener, febrer i març de 2017.


Si en el primer subperíode es consumeix tot el volum auxiliable ja no hi hauria un segon subperíode ni següents.

El Fons Espanyol de Garantia Agraria (FEGA) comunicarà, el proper 26 de setembre, a la Comissió Europea (CE) les quantitats que els ramaders pretenen reduir; i amb la informació de totes les sol·licitud presentades a la UE i tenint en compte el llindar d’1.500.000 euros d’ajut previst (aproximadament 1.070.000 tones de llet), la CE confirmarà als Estats membres l’autorització de les sol·licituds per la quantitat sol·licitada o amb l’aplicació d’un coeficient reductor. En cas que en el primer subperíode s’hagi d’aplicar el coeficient reductor, immediatament es rebutjarà les sol·licituds que hagin tingut entrada per al següent subperíode.

El DARP comunicarà als ramaders, dins dels 7 dies hàbils següents a la data de finalització de presentació de les sol·licituds, les quantitats que pot reduir durant el subperíode amb dret a ajut. (30 de setembre pel 1r. subperíode)


Una vegada conclòs el període de reducció, el ramader tindrà fins a 45 dies naturals per a presentar sol·licitud de pagament de l’ajut i la documentació que justifiqui les entregues durant el període de reducció.

El pagament de l’ajut es realitzarà en el termini de 90 dies naturals comptats des de l’endemà de la finalització del període de reducció (per al primer període, finals de febrer de 2017).