FORESTAL | 26/09/2016  DARP

Agricultura triplica el tractament contra la processionària del pi

Aquesta setmana comencen els tractaments aeris per controlar la processionària del pi amb un producte biològic a zones de les 12 comarques més afectades.

Fotografia del tractament aeri de la campanya 2015. Font: DARP

Fotografia del tractament aeri de la campanya 2015. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) inicia aquesta setmana un tractament aeri sobre 20.000 hectàrees de bosc per combatre la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa). El Departament ha fet un gran esforç per poder triplicar els tractaments en relació a la campanya anterior. S’actuarà en 43 municipis de 12 comarques que són les zones més afectades de Catalunya amb l’objectiu de rebaixar les poblacions d’aquesta plaga.

La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un lepidòpter defoliador que, a més d’ocasionar danys de consideració en extensions importants de boscos de pins, origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals.

Les condicions meteorològiques dels darrers anys a Catalunya amb hiverns i tardors molt temperats han fet que la mortaldat de les erugues hagi estat molt inferior a les habituals amb el resultat d’un important increment d’aquesta plaga

El producte que s’utilitzarà és biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki), és compatible amb l’agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic, irritant ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. Cal tenir present les limitacions de la normativa relativa als tractaments aeris que prohibeix els tractaments a menys de 100 m de zones habitades.

 

Els criteris per seleccionar les zones a tractar

 

La selecció de les zones a tractar es prioritzen considerant diferents paràmetres com el grau d’afectació de l’any anterior, la reiteració de les afectacions o l’impacte paisatgístic, entre d’altres. A més, també es manté una estreta informació amb les associacions de persones afectades per sensibilitat química múltiples, així com d’apicultors i titulars d’explotacions ramaderes ecològiques i apicultors. També s’ha informat als ajuntaments que rebran tractament abans de començar els treballs.

L'hivern passat els danys que va produir la processionària van ser molt considerables en diferents indrets de Catalunya. D’acord amb les prospeccions efectuades pels Agents Rurals, de les 725.000 ha de diferents espècies de pins que hi ha a Catalunya, unes 150.000 estaven afectades en diferents graus i més de 20.000 en el grau més elevat.

Per aquesta raó, existeix una alta probabilitat que el proper hivern els danys tornin a ser extraordinaris, amb els consegüents perjudicis socials, econòmics i ambientals. Això, sumat a les peticions de nombrosos ajuntaments, ha fet que el Departament hagi decidit triplicar la campanya de control d’aquesta plaga. Les zones a tractar han estat seleccionades pels especialistes en sanitat forestal de la Direcció General de Forests.

 

El tractament aeri, el més efectiu

 

La campanya de fumigació començarà aquesta setmana i està previst que s’acabi a finals d’octubre. El tractament més efectiu per combatre la processionària en l’àmbit forestal és l'aeri que es realitza a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues. Aquests tractaments es porten a terme a les zones on les poblacions són més altes a fi d’evitar les defoliacions importants i els problemes d’urticària. El plaguicida que s’utilitza en aquests tractaments per al control de la processionària és un producte biològic, el Bacillus thuringiensis kurstaki.

La tècnica d’aplicació és mitjançant Ultra Baix Volum. En funció de les característiques de la zona, els tractaments es fan amb helicòpter (8.000 ha) o amb avió (12.000 ha).

 

Mapa de les zones a tractar a partir de la setmana vinent. Font: DARP

La processionària és una plaga autòctona que afecta principalment els pins

 

Els principals perjudicis que provoca la processionària afecten les persones (reaccions al·lèrgiques, urticàries...) i els animals (ramats i, sobretot, gossos), ja que els arbres generalment es recuperen, tot i que perden molta vitalitat i poden arribar a quedar totalment defoliats. Cal tenir present que la processionària és un insecte autòcton que no es pot eradicar i que en determinades circumstàncies les poblacions augmenten i esdevenen una plaga.

Cal distingir entre els danys a les zones urbanes i urbanitzables i les zones forestals. A les zones forestals i per a superfícies continues i extenses, l'única tècnica de control efectiva són els tractaments aeris. Aquests tipus de tractaments només estan autoritzats excepcionalment i estan molt regulats per normativa. Cada tractament s’ha de fer d’acord amb un Pla d’aplicació aèria concret que ha de ser aprovat explícitament. En aquest Pla, hi consten, a més dels productes, les dosificacions, les dates i zones del tractament i les mesures de seguretat (que inclouen franges de seguretat de 100 m al voltant de nuclis habitats, masses d’aigua, conreus ecològics...).

A les zones urbanes o urbanitzables, la normativa prohibeix els tractaments aeris, i a més el DARP no té competències per actuar. En canvi, sí que són viables altres tècniques de control terrestres que convé que estiguin realitzades per empreses acreditades per fer-los. Cal recordar que el primer responsable del control de qualsevol plaga és el propietari del terreny.

A mitjà i llarg termini, l’objectiu és millorar la vitalitat de les masses forestals mitjançant una gestió forestal activa que faci els boscos més resistents i resilients davant plagues, incendis forestals i altres pertorbacions, i també més adaptats al canvi climàtic (que també té la seva incidència en l'expansió de plagues i en l’increment del risc d’incendis).