AJUTS | 11/10/2016  DARP

Agricultura convoca ajuts en matèria de sanitat animal per valor de 545.000 euros

L'objecte dels ajuts és compensar els ramaders pels costos derivats de l'execució de programes i actuacions sanitàries de control i prevenció de malalties dels porcs, els conills i les cabres de producció lletera

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat l’ordre de convocatòria d’ajuts fixada en 545.000 euros per a compensar els ramaders pels costos derivats de l’execució de programes i actuacions sanitàries de control i prevenció de malalties dels porcs, els conills i les cabres de producció lletera.

Una de les línies estratègiques d’actuació en matèria de sanitat animal és la de fomentar les agrupacions ramaderes, així com acords d’aquestes amb l’Administració per contribuir a una gestió integral de la producció ramadera, millora de la sanitat i prestació de serveis de gestió, assistència i la transferència tecnològica als ramaders.

Per aquest motiu el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) considera necessari continuar fomentant les agrupacions de defensa sanitària ramadera contribuint a l’execució dels programes sanitaris destinats a prevenir determinades malalties en els sectors porcí, cunícola i cabrum.

 

Ajuts en funció de l’espècie

 

El DARP vol fomentar la tasca que porten a terme les agrupacions de defensa sanitària que duguin a terme els programes i actuacions previstos en funció de l’espècie. Així, en el cas del sector porcí, es consideraran subvencionables els costos derivats dels controls serològics periòdics obligatoris establerts en el marc del programa de prevenció i vigilància sanitària del bestiar porcí. En el cas del sector cunícola es consideraran subvencionables el programa de control de les malalties micòtiques, el programa de control establert davant la mixomatosi i la malaltia vírica hemorràgica i el programa de control de l’enterotoxèmia bacteriana. I pel sector del cabrum de llet, es consideraran subvencionables les actuacions incloses en el Pla Pilot del programa sanitari per la qualificació de les explotacions caprines de llet.

Els ajuts per a aquesta convocatòria inclouen el compromís adoptat pel Departament d’incrementar l’aportació al sector cunícola per a cobrir un major percentatge de les despeses sanitàries d’aquest.

El període de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Les persones sol·licitants han d’haver realitzat les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2015 i l’1 de setembre de 2016 i presentar la seva justificació juntament amb la presentació de la sol·licitud de l’ajut.