FORESTAL | 11/11/2016  RuralCat/CPF

Fitxa tècnica "Pinedes de pi pinyer. Tipologies i models de gestió"

El Centre de la Propietat Forestal ha publicat aquesta fitxa tècnica dedicada a les masses pures i mixtes de pi pinyer. L'objectiu és donar al gestor una eina tècnica, pràctica i àgil per identificar la tipologia forestal a què correspon la formació i, després, escollir els models i els itineraris de gestió més adients.

A Catalunya, les pinedes de pi pinyer ocupen unes 36.000 ha i es concentren a les comarques litorals i prelitorals de la meitat nord, principalment al Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Segons el Mapa de formacions pures i mixtes de Catalunya (Vericat et al., 2010; Piqué et al., 2011), s’estima que un 31% són masses pures.

Aquesta fitxa tècnica que us presentem forma part de la col·lecció «Fitxes tècniques» del Centre de la Propietat Forestal (CPF) i s’ha elaborat en el marc del projecte europeu Life Demorgest per facilitar l’adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals Orgest, que integren la producció dels diferents béns i serveis amb la prevenció de grans incendis forestals.