FINS AL 24 DE NOVEMBRE | 09/11/2010  RuralCat

El DAR ha convocat els ajuts a l'adquisició de maquinària agrícola

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha convocat els ajuts per a adquirir i renovar màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies, i els ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya. El termini per a presentar les sol·licituds és del 10 al 24 de novembre de 2010, ambdós inclosos.

 

Adquisició i renovació de màquines i equips agrícoles

Als efectes de l'aplicació d'aquesta línia d'ajuts, tenen la consideració de noves tecnologies les màquines i els equips que impliquin un avenç sensible en relació amb els utilitzats actualment amb caràcter general a les explotacions agràries. La innovació ha de comportar, necessàriament, un dels efectes següents:
  • Reduir el consum energètic.
  • Millorar els sistemes de producció.
  • Millorar les condicions ergonòmiques i de seguretat de les operacions mecanitzades.
  • Conservar la qualitat ambiental.
Quant als beneficiaris poden ser, d'una banda, les societats cooperatives i les seves agrupacions o unions, les societats agràries de transformació, les organitzacions de productors agraris, les comunitats de regants i les agrupacions de defensa vegetal o sanitària i, de l'altra, les agrupacions sense personalitat jurídica que tinguin un pacte contractual reconegut pel Departament i subscrit per un mínim de set titulars d'explotacions agràries.
 

Renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya

La finalitat d'aquest ajuts és desballestar els tractors i les màquines automotrius agrícoles antics i adquirir-ne de noves, així com sembradores directes, cisternes de purins o escampadores de fertilitzants sòlids, ambdues equipades amb dispositius de localització, o les adobadores i els equips per a la distribució de productes fitosanitaris que possibilitin una correcta distribució, mitjançant acreditació d'una estació d'assaig específica per aquest tipus de màquines.
 
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques, les cooperatives agràries, les cooperatives d'explotació comunitària de la terra, les cooperatives de treball associat que tinguin com a activitat principal l'agrària, les societats agràries de transformació (SAT), altres persones jurídiques que tinguin com a activitat principal l'agrària i les persones físiques o jurídiques l'activitat principal de les quals sigui la prestació de serveis agraris.