ALIMENTACIÓ | 01/12/2016  GenCat

El Govern aprova el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021

Vol mantenir l'alt nivell de seguretat alimentària i convertir-se en un instrument de suport per a la projecció internacional dels productes agroalimentaris de Catalunya

El Govern ha aprovat el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, que té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció fins al consum.

El Pla defineix les diferents accions públiques que s’ha de dur a terme en aquesta matèria i ha de permetre mantenir un sistema de seguretat alimentària integrat, modern i eficaç, oferir a la ciutadania les garanties necessàries en matèria de seguretat alimentària, i convertir-se també en un instrument de suport per a la projecció internacional dels productes agroalimentaris de Catalunya.

La política de seguretat alimentària és una responsabilitat compartida per diferents departaments de l’Administració (Departament de Salut; d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; d’Empresa i Coneixement; i de Territori i Sostenibilitat), per l’Administració local, per societats científiques, per professionals relacionats amb la seguretat alimentària i també per la societat civil. El Pla, per tant, vincula totes les administracions competents perquè actuïn de manera coordinada basant-se en objectius comuns i compartits. Es tracta d’un document que té una vigència de 5 anys i del qual aquesta és la tercera edició.

A banda de la seva importància en salut pública, destaca el pes del sector agroalimentari a Catalunya, que representa al voltant del 4% del producte interior brut (PIB). De fet, el sector agroalimentari és el primer sector manufacturer de Catalunya (el 19,77% de la indústria catalana per davant de la indústria química i automobilística); és també el segon clúster agroalimentari d’Europa per darrere de la Llombardia, segons l’Observatori de Clústers d’Europa, i és el tercer exportador de Catalunya (exporta el 14,4% del valor total d’exportacions catalanes a l’exterior).

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021 estableix un conjunt d’objectius en àmbits diferents: la innocuïtat dels aliments; la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; els productes zoosanitaris i fitosanitaris; la contaminació ambiental si afecta directament la seguretat alimentària, així com el conjunt de serveis, programes i actuacions que s’han de desenvolupar, i els mecanismes d’avaluació i seguiment que s’han de dur a terme.

 

12 objectius estratègics i 111 línies d’intervenció

 

A diferència dels dos plans anteriors, el nou document inclou no només objectius estratègics –que permeten entendre la política de seguretat alimentària en la seva globalitat– sinó també objectius específics que suposen més concreció a l’hora d’assolir els propòsits fixats. Així, el document estableix 12 objectius estratègics, 66 d’específics i 111 línies d’intervenció que s’emmarquen en 5 àmbits:

  1. Avaluació de riscos: disposar del millor coneixement científic.
  2. Gestió de riscos per a la salut: minimitzar riscos, d’acord amb els principis de priorització, prevenció i resposta ràpida, i protegir els interessos de la ciutadania.
  3. Gestió de qüestions relacionades: aconseguir que la cadena alimentària s’ajusti a les expectatives legítimes de la ciutadania.
  4. Comunicació de riscos: construir xarxes de comunicació i de treball conjunt, així com aconseguir un nivell elevat de coneixement i confiança.
  5. Qualitat dels serveis públics: oferir serveis eficients i de qualitat.

D’altra banda, les finalitats principals del Pla són:

  • Prevenció de les malalties de transmissió alimentària.
  • Minimització de l’exposició de les persones als agents capaços de causar malalties per via alimentària.
  • Manteniment d’un nivell elevat de confiança en el sistema català de seguretat alimentària tant per part de la ciutadania de Catalunya com d’altres països.
  • Manteniment d’un nivell elevat de protecció dels interessos de la ciutadania.
  • Manteniment d’un nivell elevat de lleialtat de les transaccions comercials alimentàries.


El primer pla de seguretat alimentària es va impulsar l’any 2007. Deu anys després, l’avaluació dels resultats mostra un nivell elevat d’èxit amb un alt assoliment d’objectius i d’implementació de les intervencions previstes que se situa al voltant del 90%.

Les dades de la vigilància i el control de la producció d’aliments a Catalunya indiquen que disposem d’un nivell molt elevat de seguretat, tanmateix cada vegada que sorgeix una nova situació o indici de l’existència d’un risc es posen en marxa les mesures necessàries d’investigació i mitigació. Les alertes i crisis dels darrers anys han tingut com a conseqüència una millora significativa dels sistemes de gestió de la seguretat alimentària de Catalunya i a tot Europa, fruit d’una major experiència i coneixement.

Aquesta experiència adquirida en les etapes anteriors mostra que la política de seguretat alimentària a Catalunya és una política consolidada, que ha de continuar treballant en els àmbits d’intervenció previstos en la millora de l’eficàcia i l’eficiència.