PESCA | 14/12/2016  DARP

El Govern crea el Programa d'Acció Marítima de Catalunya

L'objectiu és bastir una política marítima pròpia sostenible i que integri totes les activitats que incideixen sobre l'espai marítim català.

El Govern ha aprovat la creació del Programa de l’Acció Marítima de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu bastir una política marítima pròpia amb el propòsit de donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia blava de manera sostenible i harmònica, a través d’una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l’espai marítim català. El Programa preveu el desenvolupament d’un sistema de governança modern i eficient a mida de la nova política marítima.

El Programa d’Acció Marítima, creat amb caràcter temporal per a un període de dos anys, està adscrit a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i té les següents funcions:

  • Liderar les tasques de definició dels trets fonamentals de l’acció marítima de Catalunya.
  • Analitzar i impulsar els mecanismes necessaris per a desenvolupar propostes sobre l’organització i la gestió de l’acció marítima de la Generalitat de Catalunya.
  • Planificar i coordinar les actuacions necessàries per al disseny de nous instruments de gestió i execució de l’acció marítima.
  • Configurar la futura autoritat marítima de Catalunya i la seva governança.
  • Dissenyar l’Agència Marítima Catalana, que tindrà com a objecte l’execució funcional i material de l’acció de la Generalitat en els espais marítims corresponents a Catalunya.
  • Elaborar propostes per a assegurar la plena coordinació de les actuacions desenvolupades per l’agència, en l’àmbit competencial català.
  • Procurar els coneixements tècnics per al disseny funcional dels processos informàtics i administratius d’aplicació en el desenvolupament de les funcions de l’agència
  • Desenvolupar, també, els elements que configurin una proposta d’estratègia marítima per a Catalunya, que inclogui l’ordenació del seu espai.


Catalunya és avui dia una potència marítima mitjana de l’àmbit euromediterrani, però fins ara no s’ha dotat dels elements que permetin vertebrar una veritable política marítima integrada adaptada a la realitat del país. La voluntat del Govern català, a més, és ser un actor proactiu en processos estratègics clau en el marc de la Unió Europea (UE), com ara l’aplicació de la Directiva sobre ordenació de l’espai marítim o la iniciativa WestMED de definició d’una estratègia marítima per a la Mediterrània occidental.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, és l’Administració Marítima i Autoritat Marítima en l’àmbit de la pesca i acció marítimes. Juntament amb el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha participat activament en diversos processos emmarcats en el context de la UE, com són la iniciativa per al desenvolupament sostenible de l’economia blava en el mediterrani occidental (iniciativa WestMED), impulsada per la Direcció General d’Afers Marítims i Pesca de la Comissió Europea (CE); o la participació en les tasques d’àmbit marítim de la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes d’Europa, la qual participa en el Grup de Treball sobre Economia Blava de la Unió per a la Mediterrània, que està cridat a coordinar la implementació de la iniciativa WestMED.

El desenvolupament del nou Programa d’Acció Marítima de Catalunya preveu la plena implicació de tots els departaments del Govern que incideixen en l’àmbit marítim.