ALIMENTACIÓ | 11/01/2017  GenCat

El Govern crea un programa per aconseguir una finestreta única en matèria de control alimentari

D'aquesta manera, Catalunya convergeix amb l'estratègia de la Unió Europea pel que fa l'organització dels serveis de control de la cadena alimentària.

Aliments. Font: DARP

Aliments. Font: DARP

El Govern ha aprovat la creació del Programa d’avaluació i modernització del control oficial de la cadena alimentària a Catalunya, que haurà d’avaluar el sistema actual de control de la cadena alimentària, identificar els punts de millora i concretar el disseny de nous instruments de gestió per optimitzar-los. D’aquesta manera es vol aconseguir una estructura integrada dels serveis que desenvolupen aquestes tasques, que haurà de contemplar tots els àmbits previstos en el reglament europeu per garantir la seguretat i la qualitat dels aliments.

Actualment, a Catalunya, les tasques de control oficial agroalimentari són desenvolupades per diferents unitats administratives de diversos departaments de la Generalitat i de les administracions locals. Són de rellevància especial, quantitativament i qualitativa, les desenvolupades pels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de Salut.

Així, les funcions, conclusions, propostes i recomanacions sorgides en el marc del Programa seran desenvolupades amb col·laboració i consens entre les diferents administracions que intervenen en el control oficial de la cadena alimentària.

Amb aquesta iniciativa, Catalunya s’apropa a l’estratègia de la Unió Europea pel que fa l’organització dels serveis de control de la cadena alimentària apostant per un sistema de control harmonitzat, per sistemes de coordinació eficaços entre les diverses unitats que fan tasques de control i per sistemes de cooperació entre les diverses autoritats competents d’un mateix Estat membre.

 

Cap dubte sobre la seguretat i la qualitat dels aliments

 

El sector agrícola i ramader, juntament amb la indústria de transformació d’aliments, el seu comerç i la restauració col·lectiva, representen una part molt important del PIB de Catalunya. La transformació d’aliments i begudes és el primer sector industrial quant a vendes netes. Igualment important és el sector agroalimentari com a generador de llocs de treball. El sector agroalimentari és també un important sector exportador, i se situa en tercer lloc només per sota de la indústria química i l’automobilística.

Per poder seguir creixent, és imprescindible garantir que els aliments produïts, subministrats i comercialitzats a Catalunya comptin amb la confiança dels consumidors i dels mercats, tant nacionals com internacionals, sense que es generi cap dubte sobre la seva seguretat i la seva qualitat.

Un bon sistema de control oficial, que continuï garantint un alt nivell de seguretat i qualitat alimentàries, forma part de les estructures per fer competitiu el sector agroalimentari, estratègic per al nostre país. D’aquí, la importància d’aquest nou programa per seguir avançant en la protecció de la salut dels consumidors, la prevenció de la transmissió de malalties, en proporcionar informació segura, evitar els fraus i millorar la independència dels controls oficials, la innovació i la transparència de cara a la ciutadania.