ALIMENTACIÓ | 20/02/2017  RuralCat

Tramitació per internet del Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques

A partir del dia 15 de febrer de 2017 es poden sol·licitar per internet les inscripcions, modificacions o baixes en el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques.

Font: DARP

Aquest és un pas més en la simplificació dels procediments administratius per tal de millorar els serveis a les empreses i donar celeritat a la creació d’activitat econòmica.

Des d’octubre de 2015 aquest tràmit està integrat a la “Finestreta Única Empresarial” (FUE) dels tràmits administratius relacionats amb l’activitat empresarial. L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) s’encarrega de la tramitació de les sol·licituds que els embotelladors presenten, tant si són noves inscripcions en el Registre com si són regularitzacions o baixes.

Aquests tràmits també es podran continuar fent, com fins ara, presencialment en la xarxa de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

 

El Registre d’Embotelladors

 

Els operadors que embotellen productes vitivinícoles i/o begudes alcohòliques s’han d'inscriure en el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques (RE) prèviament a l’inici de la seva activitat.

El número d'inscripció al Registre ha de figurar obligatòriament a l'etiquetatge dels productes vitivinícoles, i no és obligatori que consti a l'etiquetatge de les altres begudes alcohòliques.

Aquest Registre es considera un instrument d’informació per a l’Administració, per als operadors d’aquest sector i també per a les entitats, empreses o particulars relacionats amb la comercialització o el consum.

Hi ha tres modalitats de Registre d’Embotelladors, i cadascuna s’identifica amb una tipologia diferent de número d’inscripció:

  1. Instal·lació d'embotellament pròpia de l'embotellador/a.
  2. Planta d'embotellament mòbil.
  3. Instal·lació d'embotellament fixa, propietat de tercers diferents de l'embotellador (externa).

Actualment, en el Registre hi ha 1.044 embotelladors amb la inscripció vigent, dels quals 920 corresponen a plantes d’embotellament fixes pròpies, 55 a plantes d’embotellament mòbils i 69 corresponen a operacions d’embotellament en una planta de tercers (dades de febrer de 2017).