| 03/12/2010  RuralCat/MARM

La Conferència Sectorial reparteix 35,5 milions entre les CCAA

En el marc de la darrera Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, a la qual han assistit els Consellers del ram de les Comunitats Autònomes, s'ha acordat la territorialització de 35.525.851 euros. D'aquesta quantitat, 32.968.339 euros es destinaran a programes de desenvolupament rural i 2.557.512 euros per a línies d'actuació dels programes agrícoles i ramaders. Amb aquests fons es finançaran, entre d'altres, la millora de la qualitat i traçabilitat dels sectors ramaders o la modernització de l'eficiència energètica d'hivernacles.

La ministra Rosa Aguilar durant la Conferencia Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Font: MARM.

 

Pel que fa a Catalunya, la Conferència Sectorial ha aprovat per als projectes pilot associats a la Xarxa Rural Nacional l'assignació de 740.358 euros. Aquest crèdit quedava pendent de confirmació i completa els 36 projectes pilots associats a la Xarxa Rural Nacional aprovats anteriorment, per un import total de 12.736.800 euros.
 

Els programes ramaders reben 2,5 milions d’euros

Per a la millora de la qualitat i traçabilitat dels sectors ramaders, foment de sistemes de producció de races autòctones en règims extensius, s'han assignat un total de 1.577.512 euros. Els beneficiaris d'aquestes subvencions hauran d'aplicar uns sistemes de producció i cria ramadera amb criteris de sostenibilitat basats en l'ús de races autòctones i en sistemes extensius lligats a la terra i amb aprofitament de recursos naturals, complint a més uns requisits per sobre de l'establert en la normativa legal vigent en matèria de sanitat animal, benestar o medi ambient.
 
D'altra banda, per a programes estatals de control i eradicació de les encefalopaties espongiformes transmissibles i altres malalties dels animals s'han assignat 980.000 euros. En concret aquesta quantia està destinada al programa de vigilància davant les EET. D'aquesta forma es transfereixen fons que permeten l'adquisició d'equips de diagnòstic per al programa de vigilància de les EET. Aquest programa està basat en la presa de mostres i anàlisi d'animals bovina, ovina i caprina en escorxador i en les explotacions. Amb els fons disponibles s'ha realitzat una distribució proporcional al volum de mostres que realitza anualment cada Comunitat Autònoma.
 

Nou Pla de control de la cadena alimentària fins el 2015

Finalment, s'ha aprovat el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària 2011 - 2015. L'anterior Pla Nacional en vigor, va ser aprovat per al període de 2007 fins a 2010, per la qual cosa es fa necessària l'aprovació d'un nou Pla.
 
Aquests Plans Nacionals de Control s'elaboren per donar compliment a l'exigit pel reglament, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.
 
El Pla aprovat és el fruit de les gestions que durant dos anys s'ha realitzat des del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, amb les comunitats autònomes (conselleries agrícoles i conselleries de sanitat), i amb la Comissió europea i la resta d'Estats membres de la UE.
 
L'àmbit del Pla inclou la seguretat alimentària, els pinsos, la sanitat animal i vegetal, el benestar dels animals, la qualitat alimentària comercial i diferenciada, la producció ecològica i els controls fronterers; és a dir tots els aspectes de control oficial entorn del concepte "de la granja a la taula".
 
El concepte "control oficial" engloba a aquelles activitats que realitzen les administracions públiques per comprovar que les persones físiques o jurídiques compleixen amb la legislació dels àmbits esmentats. Aquestes activitats s'agrupen en programes, en els quals s'estableixen objectius percentatges de mostreig en funció d'una valoració dels riscs, i se sistematitza el treball|feina mitjançant procediments documentats, supervisions o verificacions internes i mitjançant una sèrie d'auditories.