RECERCA | 30/03/2017  RuralCat

Es posa en marxa l'Estació de Vacum de Monells

L'Estació de Vacum de Monells (EVAM), fruit del conveni entre l'IRTA-DARP i la Diputació de Girona, és una plataforma única a Catalunya i el sud d'Europa. Els equipaments, les instal·lacions i el seu personal tècnic estarà al servei de les empreses, associacions sectorials i institucions per al desenvolupament de projectes d'investigació i innovació.

La consellera Meritxell Serret ha inaugurat la nova Estació de Vacum de Monells (EVAM). Font: DARP

La consellera Meritxell Serret ha inaugurat la nova Estació de Vacum de Monells (EVAM). Font: DARP

La consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, juntament amb altres autoritats de la Diputació de Girona i l’IRTA, ha inaugurat a l’IRTA de Monells (Girona) la nova Estació de Vacum de Monells (EVAM).

L’EVAM és una eina al servei del sector i de la societat catalana, una plataforma de recerca, experimentació i transferència, única a Catalunya i el sud d’Europa. En aquesta estació es poden integrar els coneixements de climatologia, agronomia, producció vegetal, gestió de l’aigua i de les dejeccions, el maneig, la millora genètica i reproductiva, el benestar i la salut dels animals amb una visió transversal, circular i sostenible, per a millorar la competitivitat i sostenibilitat del conjunt de sector lleter i satisfer les necessitats dels consumidors del nostre país.

L’objectiu de l’EVAM és que el sector lleter es beneficiï de l’aplicació de les noves eines per a la millora genètica i la sanitat, i els nous models d’alimentació i de maneig dels animals per millorar la seva eficiència productiva i reduir-ne l’impacte ambiental. També es treballarà amb el sector en el desenvolupament de noves tecnologies que ajudin a la obtenció i comercialització de productes làctics diferenciats de qualitat, proximitat i alt valor afegit.

El projecte de l’EVAM s’inicià formalment a mitjans de l’any 2014 amb la signatura d’un acord de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’IRTA per al traspàs de la gestió de la finca Agroramadera Camps i Armet de Monells i la construcció de la nova granja.

El projecte ha suposat una inversió de 2,4 milions d’euros en edificacions i equipaments que han aportat a parts iguals l’IRTA, la Diputació de Girona, el FEDER regional i el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

 

L’Estació de Vacum de Monells: un projecte integrador i sostenible

 

L’EVAM vol consolidar-se de forma progressiva com a centre de referència en recerca, experimentació i divulgació de la producció, la transformació i el consum de llet a Catalunya, aprofitant les capacitats humanes, equipaments, laboratoris i plantes pilot que l’IRTA té en d’altres instal·lacions del centre de Monells i de l’Estació Experimental de Mas Badia.

Es pretenen assolir 3 reptes paral·lels:

 1. La recerca orientada per a la generació de nou coneixement que ajudi a resoldre els reptes tecnològics i de innovació del sector.
 2. La transferència de resultats per contribuir a millorar la competitivitat del sector cercant una major eficiència en la producció, la salut i el benestar dels animals, així com també en la qualitat i el valor diferencial i afegit dels productes i derivats làctics.
 3. El donar a conèixer al ciutadà el procés de producció de la llet i el seu tractament fins al consum, mitjançant la implementació d’accions proactives de divulgació i interpretació.

L’EVAM parteix d’un concepte de recerca complert ja que busca integrar tots els elements que influeixen en la producció lletera, des de la producció de farratge fins a la gestió de les dejeccions, passant per la divulgació als ciutadans i consumidors.

La concepció de l’estació parteix d’un compromís entre les institucions i el sector productor amb una visió:

 • Transversal i interdisciplinària: que permetrà una anàlisi integrada i global de les relacions entre el clima, l’aigua, els conreus, els farratges, els animals i els seus productes.
 • Circular: de la terra a la terra a través de l’ús racional de l’aigua, la producció eficient d’aliment, el maneig respectuós dels animals i la gestió adequada de les seves dejeccions.
 • Cíclica: per a aprofitar tots els recursos (naturals i humans) de forma racional i garantir la continuïtat de l’activitat reduint les dependències exteriors.
 • Integral: de l’agricultor al consumidor i viceversa. Per poder garantir la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels ramaders en un entorn agrari humanitzat i assumit com a propi pels ciutadans.

Els serveis de l’Estació de Vacum de Monells ajudarà al conjunt del sector a :

 • Avaluar, provar i aplicar noves eines, estratègies, tècniques i productes per millorar l’eficiència productiva i la sostenibilitat de les explotacions.
 • Donar a conèixer les novetats de millora en la gestió dels camps, el maneig dels animals i les dejeccions i també les últimes tecnologies aplicades a la obtenció dels productes derivats de la llet.
 • Tenir un punt de trobada i diàleg dels diferents actors per impulsar projectes de recerca, desenvolupament i transferència des de l’agricultor al consumidor.
 • Formar els nous ramaders i empresaris del sector lleter en els aspectes tècnics de la producció agrícola i en el procés de producció de la llet.

Explicar a la societat els elements clau de la producció de llet: les feines del camp i el maneig acurat dels animals i la seva contribució a la salut dels consumidors i a l’assoliment d’un entorn rural humanitzat, amb un esperit integrador, constructiu i amb un diàleg bidireccional i transparent.

 

Pla d'Acció del Sector Lleter

 

Durant la inauguració, la consellera Meritxell Serret ha explicat que la nova granja experimental serà “un centre neuràlgic que ens ha d'oferir més oportunitats per al desenvolupament del sector lleter a Catalunya i per al futur de les nostres explotacions ramaderes, que són un element de dinamització econòmica i de cohesió territorial a moltes comarques catalanes. Volem continuar consolidant aquest sector lleter aquí a Catalunya, reforçant el relleu generacional, donant-li totes les eines de competitivitat i sostenibilitat a través de la feina que es farà aquí a l'EVAM".

La consellera també ha destacat que aquest centre “és un exemple de les actuacions del Pla d'Acció del Sector Lleter que estem impulsant a Catalunya, un pla que contempla quinze camins i que hem dissenyat conjuntament sector, experts i Administració". "Aquest EVAM serà un punt de connexió entre el sector productor i el món de la recerca i la innovació i ha d'integrar des de la producció fins al consum de la llet".
 

Informació relacionada