I+D | 07/12/2010  AlimenCat/SINC

Desenvolupen un sistema sostenible per produir biogàs a les plantes de biodièsel

El projecte Integral-b planteja una alternativa per a la correcta gestió de les matèries sobrants del canal HORECA (Hoteleria, Restauració i Càtering) i la indústria agroalimentària, per optimitzar la sostenibilitat de les plantes de biodièsel. Per a això compta amb una primera instal·lació pilot a Espanya, que avaluarà la seva aplicació industrial i validarà els seus avantatges econòmics, energètics i mediambientals. El pressupost del projecte és d'1,4 milions d'euros i està cofinançat pel programa Life+ de la Comissió Europea.

 

A Espanya es produeixen anualment més de 14 milions de tones de matèries sobrants de la indústria agroalimentària i es generen més de 500.000 tones de residus orgànics en activitats com la restauració i la hoteleria. En aquest sentit, la Directiva Marc de Residus estableix, entre altres qüestions, l'obligatorietat de la recollida separada de residus orgànics per a la seva reutilització. La seva adaptació legal a Espanya es preveu per a 2011, fet que obligarà als sectors afectats a gestionar tractaments més adequats d'aquestes matèries.
 
En aquest context, aquest projecte europeu ha desenvolupat un sistema sostenible per produir biogàs a les plantes de biodièsel a partir de la reutilització dels residus generats per la cadena alimentària com els olis usats vegetals (o de fregit) i restes de materials orgànics, principalment els sobrants del menjar de cuines i menjadors del canal HORECA i els residus orgànics provinents de la indústria agroalimentària. El projecte, a més, planteja reutilitzar també les matèries sobrants de la producció de biodièsel com la glicerina per a la mateixa finalitat.
 
Integral-b pretén donar una doble solució alternativa a dues qüestions de màxim interès per a les indústries agroalimentària, energètica i el sector Horeca. Per una part, ajudar a gestionar de forma correcta els residus orgànics sobrants en àmbits com el seu processament, transport i tractament. Per una altra, optimitzant les plantes de biodièsel, ajudant a millorar la seva sostenibilitat, tant econòmica com a mediambiental, a través de l'aprofitament complet dels residus i la millora del seu rendiment energètic.
 
El projecte, que compta amb un pressupost que supera els 1,4 milions d'euros dels quals el 50% provenen del Programa Life+ de la Comissió Europea, té una durada de tres anys i suma les experiències, coneixements i potencialitats d'Ainia centre tecnològic, Bionorte, Biogas Fuel Cell i CIDAUT.
 

Una experiència pionera

Avui dia, els olis usats ja són transformats en biodièsel i les restes d'aliments d'origen vegetal i animal utilitzats per generar biogàs. Tanmateix, ambdós processos no s'han desenvolupat de forma íntegra en una mateixa instal·lació.
 
Integral-b ha construït la primera planta pilot a Espanya integrada a una planta de biodièsel a la localitat de San Martín del Rey Aurelio (Astúries) amb l'objectiu de validar la viabilitat tècnica del sistema i els seus avantatges energètics, econòmiques i mig ambientals en aquest tipus d'instal·lació.
 
La planta pilot de demostració funcionarà a escala semiindustrial i està formada per dos mòduls: el sistema de digestió anaeròbia, que convertirà les restes orgàniques en biogàs, i el motor adaptat per produir electricitat i calor utilitzant amb combustibles biogàs i glicerina. La planta pilot està ubicada en una instal·lació de producció de biodièsel a Astúries (BIONORTE) on es realitzaran les proves experimentals de demostració i s'obtindrà la informació necessària per avaluar tant la seva sostenibilitat ambiental (mitjançant un estudi d'Anàlisi del Cicle de Vida) com la seva viabilitat econòmica.
 
La planta permetrà definir un model d'aplicació industrial partint dels resultats obtinguts. El projecte analitzarà per complet el cicle de vida del procés per determinar la rendibilitat i sostenibilitat assolida.
 

Utilitat energètica

Una instal·lació mitjana de tipus industrial podria gestionar unes 9.000 tones de residus orgànics a l'any procedents del canal Horeca i la indústria agroalimentària, així com glicerina bruta i restes de filtració de l'oli vegetal del procés de fabricació de biodièsel. Es podrien obtenir fins 107 metres cúbics de metà per tona de residu, el que generaria una producció neta d'electricitat de 3.063 MWh., equivalent al consum anual d'electricitat de 768 llars (dades de consum llar corresponents a 2007 del Ministeri de Medi Ambient), i evitaria l'emissió a l'atmosfera de 1.167 tones anuals de CO2 (prenent com a referència les dades d'UNESA 2008).
 
Quant a la producció neta d'energia tèrmica, aquest tipus d'instal·lacions poden generar 3.317 MWh, la qual cosa equival al consum anual d'energia tèrmica de 408 famílies (dades del Ministeri de Medi Ambient corresponents a 2007).
 

Descripció del sistema

La codigestió anaeròbia és un procés biològic que, en absència d'oxigen i a través de l'actuació de determinats bacteris, transforma la matèria orgànica en biogàs. Així, Integral-b pretén generar biogàs en les plantes de biodièsel que utilitzen olis vegetals com a matèria primera, un procés que utilitzarà com a matèria orgànica els subproductes resultants del propi procés de producció de biodièsel com la glicerina i diverses matèries sobrants.
 
El biogàs produït s'utilitzarà com a combustible en un motor de cogeneració que produirà electricitat i calor que, al seu torn, pot utilitzar-se bé per al propi procés o bé per a la seva comercialització.