MÓN RURAL | 04/05/2017  DARP

El Govern crea la Direcció General del Cos dels Agents Rurals

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb el qual es crea la nova Direcció del Cos dels Agents Rurals i el Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris. També reorganitza la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

Agents Rurals

La creació de la Direcció General del Cos d’Agents Rurals respon a la voluntat d'enfortir l’organització d’aquest cos i és una de els mesures contemplades en el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rural, que el Govern aprovarà en les properes setmanes.

En el marc d’aquesta reestructuració, la Direcció General de Forests, de la qual depenia fins ara el CAR, passa a denominar-se Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. L’objectiu d’aquest canvi és potenciar línies estratègiques com són la gestió forestal sostenible, la prevenció d’incendis forestals, la bioeconomia i el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica.

 

Impuls a la política marítima del país

 

El Decret aprovat inclou també la reestructuració i potenciació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims amb l’objectiu de bastir una política marítima que doni resposta als reptes de desenvolupar l’economia blava de manera sostenible i harmònica, a través d’una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l’espai marítim català, incloent-ne la pesca i l’aqüicultura.

A partir d’ara, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims comptarà amb la Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura i la nova Subdirecció General de Política Marítima, Control i Formació, a la qual s’adscriu l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, juntament amb un nou Servei de Control i Acció Marítima.

Aquesta reestructuració és un pas més en el desenvolupament del Programa de l’acció marítima de la Generalitat, aprovat recentment pel Govern, que preveu el desplegament d’una proposta d’estratègia marítima per a Catalunya. El primer pas va ser la creació del Consell Català de Cogestió Marítima (CCCM) el passat mes de març, el qual -un cop plenament desenvolupat- vetllarà per l’aplicació de la nova estratègia i en farà el reajustament adaptatiu.

Paral·lelament, el Govern també ha aprovat la creació de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, adscrit a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Aquest òrgan serà un dels puntals del model de gestió pesquera que s’està implantant a Catalunya basat en la cogestió per part de tots els agents implicats, científics, sector pesquer, Administració i organismes vinculats a la protecció del medi ambient, i que parteix d’un principi de coresponsabilitat de tots els actors.

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar canalitzarà els seguiments i treballs científics i la recollida de dades que serveixin de base per a la gestió, i que faci un assessorament global quant a contingut per permetre la gestió sostenible de les activitats pesqueres i marítimes, a semblança d’altres països i territoris de l’entorn europeu.

 

Creació del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris

 

Amb l’objectiu d’impulsar l’Observatori Agroalimentari de Preus, es crea el Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris, que formarà part del Gabinet Tècnic del DARP i s’encarregarà de coordinar i desenvolupar estadístiques.

L’impuls a l’Observatori Agroalimentari dels Preus és una de les prioritats del DARP i un compromís amb el sector per oferir més transparència als mercats. El gener passat, el Govern va aprovar el Decret sobre les produccions considerades d’interès estadístic, la qual cosa permetrà conèixer l’evolució dels preus al llarg de tota la cadena i donarà també més transparència al mercat.

 

Desplegament dels serveis territorials a la Catalunya Central

 

El Decret aprovat preveu també el desplegament dels Serveis Territorials del DARP a la Catalunya Central que fins ara estaven assumits pels Serveis Territorials de Barcelona. Concretament, es despleguen tres noves seccions: la de ramaderia i sanitat animal, la de gestió d’ajuts i desenvolupament rural, i la de boscos i recursos forestals.

Amb aquest desplegament s’aconseguirà apropar l’Administració als ciutadans d’aquestes comarques i millorar-ne l’atenció i els serveis que se’ls ofereix.