AJUTS | 19/05/2017  RuralCat

Convocatòria d'ajuts per a la contractació d'assegurances forestals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2017.

El DOGC núm. 7371, de 17 de maig, publica la Resolució ARP/1037/2017, de 8 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2017 (ref. BDNS 345927).

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 80.000,00 euros, que es financen amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 226570D/470000100/000 i 226570D/480000100/000 del pressupost del Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2017.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 18 de maig al 31 de juliol de 2017

 

Informació relacionada